Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Bia - Nước giải khát hải Dương

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1

chương I 3

Hiệu quả kinh doanh và vấn đề 3

I Bản chất hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3

1. Khái niệm và bản chất 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Bản chất 4

2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 6

2.1. Hiệu qủa cá biệt và hiệu quả kinh tế quôc dân 6

2.2. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận 7

2.3. Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn 7

II. sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 8

1.1. Nhân tố quản trị doanh nghiệp và lực lượng lao động 10

1.2. Vốn kinh doanh 11

1.3. Nghệ thuật kinh doanh và xử lý thông tin 12

1.4. Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. 13

1.5. Đòn bẩy kinh tế trong doanh nghiệp. 13

2. Những nhân tố ngoài doanh nghiệp. 14

2.1. Thị trường. 14

2.2. Tập quán dân cư và mức độ thu nhập bình quân. 16

2.3. Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 16

2.4. Kỹ thuật công nghệ. 17

2.5. Chính trị và pháp luật. 17

2.6. Điều kiện tự nhiên. 18

VI. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh . 18

1. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 18

2. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh. 19

Chương II 24

Phân tích hiệu quả kinh doanh ở công ty bia- nước giải khát hải dương 24

I. Giới thiệu khái quát chung về công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương. 24

1. Quá trình hình thành và phát triển . 24

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 26

3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 27

Bảng 3 :Tình hình lao động của công ty. 28

Sơ đồ bộ máy quản lý công ty bia – nước giải khát Hải Dương. 29

4. Đặc diểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Bia- Nước giải khát Hải Dương. 30

4.1. Đặc điểm quy trình công nghệ tại công ty. 30

4.2. Đặc điểm sản phẩm bia hơi của Công ty. 33

4.3. Đặc điểm về tiêu thụ sản phẩm. 34

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, kế toán tiến hành phân loại để gi sổ. Đối với chứng từ cần hạch toán chi tiết (phiếu nhập, phiếu xuất vật tư.) kế toán tiến hành ghi sổ chi tiết. Đối với những chứng từ liên quan đến việc thanh toán, kế toán thanh toán ghi vào sổ quỹ. 37

Căn cứ vào nội dung, số liệu ghi trên chứng từ gốc, kế toán lập bảng kê tổng hợp chứng từ gốc, từ các bảng kê vào chứng từ nghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó dùng để ghi vào sổ cái các tài khoản, cộng số phát sinh và tính số dư trên các sổ cái (đối với TK có số dư ). 37

4.5. Đặc điểm tình hình tài chính. 37

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 40

5.1. Kết quả chung 40

5.2. Tình hình nộp ngân sách và tiền lương công nhân 41

II. phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ở công ty bia - nước giải khát hải dương 42

1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 42

2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định. 45

3. Hiệu hiệu quả sử dung vốn lưu động. 48

4. Tình hình tài chính của công ty. 50

5. Chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 53

5.1. Chất lượng sản phẩm. 53

5.2. Thị trường và tính cạnh tranh của sản phẩm 54

6. Hiệu quả sử dụng lao động. 57

III. Đánh giá chung 59

Chương III 61

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Bia - Nước giải khát Hải Dương 61

I Định hướng hoạt động kinh doanh cua công ty trong thời gian tới. 61

II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Bia _ Nước giải khát Hải Dương. 62

1. Biện pháp giảm chi phí sản xuất. 62

1.1. Nâng cao năng suất lao động. 62

1.1.1. Bố trí lại cơ cấu lao động. 63

1.3. Nâng cao hiệu quả công tác thu mua và sử dụng nguyên vật liệu. 69

1.4. Biện pháp nâng cao sử dụng vốn. 71

2. Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu. 75

2.1 Tăng cường hoạt động marketing. 75

2.2. Tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm . 79

2.3. Mở rộng mạng lưới tiêu thụ. 82

3. Xây dựng môi tường văn hoá , quy chế quản lý công ty. 83

kẾt luẬn 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY