Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh hạt màu tại Công ty Cổ Phần Thiết bị và Công nghệ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

I. KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3

1. Kinh doanh 3

2. Hiệu quả kinh doanh. 4

Mục tiêu hoàn thành 5

Kết quả đầu ra 6

Chi phí đầu vào 6

3. Phân loại hiệu quả kinh doanh. 7

3.1 Hiệu quả cá biệt và hiệu quả xã hội 7

3.2.Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp 7

3.3. Hiệu quả tuyết đối và hiệu quả so sánh . 8

II.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI NÓI CHUNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NÓI RIÊNG 9

1. Môi trường vĩ mô . 10

1.1 Yếu tố chính trị và pháp luật 11

1.2. Yếu tố kinh tế . 11

1.3.Yếu tố khoa học- công nghệ . 13

1.4.Yếu tố văn hóa - xã hội . 14

1.5.Yếu tố cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên. 15

2.Môi trường vĩ mô. 15

2.1.Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu. 16

2.2 Yếu tố khách hàng. 17

2.3.Người cung ứng. 18

2.5.Nhân tố con người 18

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 19

1. Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 19

2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại 20

2.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 20

2.1.1. Doanh thu. 20

2.1.2. Chi phí kinh doanh 21

2.1.3.Lợi nhuận trong kinh doanh. 21

2.1.4.Nộp ngân sách nhà nước. 22

2.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh bộ phận. 23

2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi của doanh nghiệp thương mại (hay mức doanh lợi của doanh nghiệp) 23

2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 24

2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH HẠT MÀU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ . 28

I. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ . 28

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28

1.1.Giai đoạn trước tháng 01 năm 2003. 28

1.2. Giai đoạn sau tháng 01 năm 2003 30

Tên đăng ký kinh doanh: 30

Mã số thuế: 0101217538 do cục thuế thành phố Hà Nội cấp ngày 14/6/2004 30

Trụ sở chính: 31

E-mail: etech@hn.vnn.vn; info@etechjsc.com 31

Văn phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh 31

2-Cung cấp các loại phụ gia và hoá chất cho ngành công nghiệp nhựa 31

4-Cung cấp các loại máy móc và thiết bị cho ngành gia công kim loại 31

2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 31

2.1.Mô hình của công ty 31

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 32

2.2.1.Giám đốc công ty 32

2.2.1.1 Quyền hạn và nghĩa vụ của giám đốc : 33

+- Tổ chức thực hiện mọi quyết định của hội đồng thành viên 33

_Về tổ chức 33

+- Ban hành các quy chế quản lý nội bộ công ty 33

+- Là người cóquyền tuyển dụng lao động và có quyền cho thôi việc lao động. 33

2.2.1.2. Nghĩa vụ của giám đốc 33

2.2.2 Phó giám đốc công ty. 34

2.2.3. Phòng kinh doanh. 34

2.2.4.Phòng kế toán. 35

2.2.5. Phòng xuất nhập khẩu. 35

2.3 . Quyền hạn nghĩa vụ của công ty. 36

2.3.1. Quyền hạn của công ty: 36

2.3.2. Nghĩa vụ của công ty. 36

II. PHÂN THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH HẠT MÀU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ. 37

1.Hoạt động kinh doanh hạt màu tại công ty. 37

1.1.Mặt hàng và thị trường kinh doanh của hạt màu. 37

1.1.1.Về mặt hàng kinh doanh hạt màu. 37

1.1.2. Thị trường tiêu thụ của công ty. 39

1.2.Hoạt động nghiên cứu thị trường về hạt màu 40

1.3 Hoạt động mua hạt màu 42

1.4 .Hoạt động thương mại đầu ra 44

2. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh hạt màu tại công ty trong những năm gần đây. 47

2.1.Các chỉ tiêu chung về hạt màu 49

2.1.1. Chỉ tiêu về doanh thu thuần 49

2.1.2.Chi phí kinh doanh . 49

2.1.3.Lợi nhuận sau thuế của kinh doanh hạt màu 52

2.2.Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh hạt màu 53

2.3 .Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận về kinh doanh hạt màu. 55

2.3.1.Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu kinh doanh hạt màu của công ty 55

2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu. 56

2.3.3.Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí kinh doanh hạt màu. 57

2.3.4 .Lợi nhuận bình quân tính cho một lao động . 58

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HẠT MÀU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ. 58

1. Những thành tựu đạt được về kinh doanh hạt màu của công ty. 58

2. Những khó khăn trong kinh doanh hạt màu. 60

3. Nguyên nhân. 61

CHƯƠNG III:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HẠT MÀU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀCÔNG NGHỆ. 62

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI 62

1. Tình hình chung ngành nhựa Việt Nam. 62

2. Mục tiêu của ngành nhựa Việt Nam. 63

3. Phương hướng phát triển của ngành nhựa . 64

3.1. Về đầu tư : 64

3.2.Về công nghệ, thiết bị: 65

3.3. Về nghiên cứu khoa học và đào tạo: 65

3.4. Về thu gom, xử lý phế thải bảo vệ môi trường: 65

4. Mục tiêu về mặt hàng hạt màu của công ty trong thời gian tới 65

4.1.Mục tiêu chung : 65

4.2. Mục tiêu cụ thể năm 2007. 66

5.Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 66

5.1. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực. 66

5.2. Phương hướng phát triển thị trường và khách hàng. 67

5.3. Phương hướng phát triển của nguồn hàng. 67

5.4. Phương hướng hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật. 68

III. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH HẠT MÀU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ. 68

1. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường. 68

2. Vận dụng chính sách giá linh hoạt. 69

3. Thực hiện các biện pháp giảm chi phí kinh doanh . 70

4.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên. 72

5.Tăng cường sử dụng vốn có hiệu quả. 74

6. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối và mạng lưới bán hàng . 74

7. Tăng cường hoạt động hỗ trợ phục vụ khách hàng. 75

8. Đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và hòan thiện cơ sở vật chất. 77

9. Một số kiến nghị đối với nhà nước. 77

KẾT LUẬN 80

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY