Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I. Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 3

I. Một số khái niệm. 3

1. Nguồn nhân lực. 3

2. Số lượng nguồn nhân lực. 4

3. Chất lượng nguồn nhân lực. 4

a. Sức khoẻ và đạo đức. 4

-Chỉ tiêu thể lực chung: chiều cao, cân nặng, vòng ngực 5

b. Trình độ học vấn. 5

c.Trình độ chuyên môn kỹ thuật. 6

4. Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 7

II. Sự cần thíêt phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty. 8

1. Tầm quan trọng sự cần thiết chủ quan và lợi ích của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 9

1.1 Chất lượng nguồn nhân lực ảnh hưởng tới kết quả của quá trình sản xuất lao động 10

1.2. Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 11

1.3. Chất lượng nguồn nhân lực cao sẽ làm cho công tác quản lý lao động được dễ dàng và hiệu quả 12

1.4. Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò lớn trong việc tạo ra bầu không khí văn hoá tốt lành trong doanh nghiệp 13

2. Sự cần thíêt khách quan phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 14

Chương II. Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần May Thăng Long 16

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 16

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 16

1.1 Công ty May Thăng Long trong giai đoạn thực hiện chiến lược 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 17

1.2 Công ty May Thăng Long từ sau những năm 1980 đến trước những năm gia nhập WTO. 18

1.3 Công ty May Thăn Long sau khi gia nhập WTO. 20

Thứ hai:hàng rào thuế quan được xúa bỏ 21

Thứ ba: hạn ngạch dệt may cung được xúa bỏ 21

Thư sỏu:cụng nhõn lao động trong cụng ty cú trỡnh độ và tay nghề chưa cao 21

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí của công ty. 22

3. Đặc điểm, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 23

4. Đặc điểm , cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 24

Mô hình tổ chức sản xuất của công ty 24

II. Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của công ty hiện nay. 26

1. Thực trạng nguồn nhân lực. 27

a. Số lượng 27

b. Chất lượng 29

III. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua. 30

1. Những thành tựu đạt được. 31

ĐVT: Tr.đồng 32

2.Những mặt còn tồn tại. 34

3.Nguyên nhân. 36

VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. 36

1.Môi trường vĩ mô. 36

a.Yếu tố vật chất và kinh tế. 36

b. Yếu tố khoa học công nghệ và thông tin. 36

c. Yếu tố chính trị. 37

2. Môi trường ngành. 38

2.1 Môi trường pháp lý: 38

2.2 Nội dụng, phạm vi và hình thức hoạt động của thị trường lao động. 38

3. Môi trường nội bộ công ty. 38

3.1 Qúa trình phân tích công việc trong doanh nghiệp 38

3.2 Công tác tuyển dụng người lao động vào làm việc cho công ty. 40

3.3 Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 41

3.4 Việc sắp xếp , sử dụng nguồn nhân lực trong công ty. 43

3.5 Việc theo dõi và đánh giá thành tích công tác của người lao động. 44

1-Duy trì các khuyết khích đối với các thành tích vượt trội 45

3.6 Việc thực hịên chính sách lương bổng trong công ty. 46

Biểu 3:Các yếu tố của một chương trình lương bổng và đãi ngộ toàn diện 46

3.8.Việc thực hiện các chính sách khuyến khích đối với người lao động trong doanh nghiệp 52

3.9 Vấn đề giải quyết mối quan hệ nhân sự trong công ty. 53

Chương III. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty. 53

I. Phương hướng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở công ty. 53

II. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 55

1. Đối với phân tích công việc. 56

2. Chế độ lương bổng và đãi ngộ. 56

3. Đối với tuyển dụng lao động. 57

4. Mở các lớp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nhân. 58

Sau đó là công ty nên đa dạng hoá các phương pháp đào tạo 58

5. . Giải quyết tốt các mối quan hệ nhân sự trong công ty. 61

*) Cơ hội thăng tiến: công nhân cần các cơ hội sau 63

6. Một số kiến nghị. 64

6.1 Kiến nghị với công ty. 64

6.3 Phương pháp đào tạo và phát triển nguôn nhân lực. 65

Kết luận 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY