Đề tài Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . .4MỞ ĐẦU . 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN .111.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 111.1.1. Ở nước ngoài 111.1.2. Ở trong nước 141.2. KHÁI NIỆM CÔNG CỤ 241.2.1. Chất lượng nghiên cứu khoa học cuả sinh viên 241.2.2. Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên 331.3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KH0A HỌC CỦA SINH VIÊN 361.3.1. Đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 361.3.2. Ý nghiã của nghiên cứu khoa học giáo dục đối với SV ĐHSP 421.3.3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của SV 431.4. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SV 431.4.1. Cơ sở tâm lí học sáng tạo 431.4.2. Cơ sở tâm lí học hoạt động 491.4.3. Cơ sở lí luận dạy học 511.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 58 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NGHIÊN CƯÚ KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM 592.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 592.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 592.2.1. Mẫu nghiên cứu 592.2.2. Công cụ nghiên cứu 602.2.3. Phương pháp nghiên cứu 612.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 622.3.1. Nhận thức và thái độ nghiên cứu KHGD của SV 622.3.2. Thực trạng hoạt động nghiên cứu KHGD của SV 672.3.3. Các loại đề tài nghiên cứu KHGD của SV 812.3.4. Khó khăn, thuận lợi của SV trong nghiên cứu KHGD 862.3.5. Các biện pháp tổ chức hoạt động NCKHGD của SV 902.3.6. Kết quả NCKH của sinh viên 932.3.7. Đánh giá thực trạng 102CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NCKHGD CỦA SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 1083.1. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP 1083.1.1. Tính hệ thống 1083.1.2. Tính thực tiễn 1083.1.3. Tính hiệu quả 1093.1.4. Tính tích hợp 1093.2. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NCKHGD CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 1103.2.1. Quy chế hoá các hoạt động NCKH của SV 1103.2.2. Trang bị cơ sở lý luận và PPLNCKH cho SV 1113.2.3. Cung cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu cho SV 1133.2.4. Kích thích hứng thú NCKH và tư duy sáng tạo cho sinh viên 1143.2.5. Đa dạng hoá các hình thức tổ chức rèn kĩ năng NCKH cho sinh viên 1203.3. TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 134CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 1364.1. SỬ DỤNG HÌNH THỨC SEMINAR CÓ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ RÈN KNNCKHGD CHO SINH VIÊN 1364.1.1. Mục đích thực nghiệm 1364.1.2. Đối tượng thực nghiệm 1364.1.3. Nội dung thực nghiệm 1374.1.4. Tổ chức thực nghiệm 1374.1.5. Các tiêu chí đánh giá 1404.1.6. Kết quả thực nghiệm 1414.2. SỬ DỤNG BTMH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KNNCKHGD CHO SV 1514.2.1. Mục đích thực nghiệm 1514.2.2. Đối tượng thực nghiệm 1524.2.3. Nội dung thực nghiệm 1524.2.4 Cách thức tổ chức thực nghiệm 1524.2.5. Các tiêu chí đánh giá 1544.2.6. Kết quả thực nghiệm 1574.3. SỬ DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KNNCKHGD CHO SV 1674.3.1. Mục đích thực nghiệm 1674.3.2. Đối tượng thực nghiệm 1674.3.3. Nội dung thực nghiệm 1684.3.4. Cách thức tổ chức thực nghiệm 1684.3.5. Các tiêu chí đánh giá 1694.3.6. Kết quả thực nghiệm 1734.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 181KẾT LUẬN 183TÀI LIỆU THAM KHẢO 187

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . .4

MỞ ĐẦU . 5

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN .11

1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11

1.1.1. Ở nước ngoài 11

1.1.2. Ở trong nước 14

1.2. KHÁI NIỆM CÔNG CỤ 24

1.2.1. Chất lượng nghiên cứu khoa học cuả sinh viên 24

1.2.2. Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên 33

1.3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KH0A HỌC CỦA SINH VIÊN 36

1.3.1. Đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 36

1.3.2. Ý nghiã của nghiên cứu khoa học giáo dục đối với SV ĐHSP 42

1.3.3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của SV 43

1.4. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SV 43

1.4.1. Cơ sở tâm lí học sáng tạo 43

1.4.2. Cơ sở tâm lí học hoạt động 49

1.4.3. Cơ sở lí luận dạy học 51

1.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 58

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NGHIÊN CƯÚ KHOA HỌC GIÁO DỤC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP TP.HCM 59

2.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 59

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 59

2.2.1. Mẫu nghiên cứu 59

2.2.2. Công cụ nghiên cứu 60

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu 61

2.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62

2.3.1. Nhận thức và thái độ nghiên cứu KHGD của SV 62

2.3.2. Thực trạng hoạt động nghiên cứu KHGD của SV 67

2.3.3. Các loại đề tài nghiên cứu KHGD của SV 81

2.3.4. Khó khăn, thuận lợi của SV trong nghiên cứu KHGD 86

2.3.5. Các biện pháp tổ chức hoạt động NCKHGD của SV 90

2.3.6. Kết quả NCKH của sinh viên 93

2.3.7. Đánh giá thực trạng 102

CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NCKHGD CỦA SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 108

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP 108

3.1.1. Tính hệ thống 108

3.1.2. Tính thực tiễn 108

3.1.3. Tính hiệu quả 109

3.1.4. Tính tích hợp 109

3.2. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NCKHGD CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 110

3.2.1. Quy chế hoá các hoạt động NCKH của SV 110

3.2.2. Trang bị cơ sở lý luận và PPLNCKH cho SV 111

3.2.3. Cung cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu cho SV 113

3.2.4. Kích thích hứng thú NCKH và tư duy sáng tạo cho sinh viên 114

3.2.5. Đa dạng hoá các hình thức tổ chức rèn kĩ năng NCKH cho sinh viên 120

3.3. TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 134

CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 136

4.1. SỬ DỤNG HÌNH THỨC SEMINAR CÓ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ RÈN KNNCKHGD CHO SINH VIÊN 136

4.1.1. Mục đích thực nghiệm 136

4.1.2. Đối tượng thực nghiệm 136

4.1.3. Nội dung thực nghiệm 137

4.1.4. Tổ chức thực nghiệm 137

4.1.5. Các tiêu chí đánh giá 140

4.1.6. Kết quả thực nghiệm 141

4.2. SỬ DỤNG BTMH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KNNCKHGD CHO SV 151

4.2.1. Mục đích thực nghiệm 151

4.2.2. Đối tượng thực nghiệm 152

4.2.3. Nội dung thực nghiệm 152

4.2.4 Cách thức tổ chức thực nghiệm 152

4.2.5. Các tiêu chí đánh giá 154

4.2.6. Kết quả thực nghiệm 157

4.3. SỬ DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KNNCKHGD CHO SV 167

4.3.1. Mục đích thực nghiệm 167

4.3.2. Đối tượng thực nghiệm 167

4.3.3. Nội dung thực nghiệm 168

4.3.4. Cách thức tổ chức thực nghiệm 168

4.3.5. Các tiêu chí đánh giá 169

4.3.6. Kết quả thực nghiệm 173

4.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 181

KẾT LUẬN 183

TÀI LIỆU THAM KHẢO 187

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY