Đề tài Mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hà Tây

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. Tính cấp thiết của đề tài 1

II. Mục đích nghiên cứu 2

III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

IV. Phương pháp nghiên cứu 2

V. Kết cấu chuyên đề 2

Chương I. Tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế

Ngoài quốc doanh 3

I. Đặc điểm và vai trò của kinh tế ngoài quốc doanh 3

1. Đặc điểm của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 3

2. Vai trò của kinh tế ngoìa quốc doanh 4

II. Vai trò tín dụng của ngân hàng đối với kinh tế

ngoài quốc doanh 8

1. Cách hoạt động chủ yếu của ngân hàng 8

1.1. Sự ra đời của ngân hàng thương mại 8

1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng thương mại 9

2. Vai trò tín dụng của Ngân hàng thương mại đối với sự

phát triển kinh tế ngoài quốc doanh 13

2.1. Tín dụng ngân hàng 13

2.2. Vai trò tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển của khu vực

kinh tế ngoài quốc doanh 15

III. Các hình thức của tín dụng ngân hàng 18

1. Dựa vào kỳ hạn của các khoản tín dụng 18

2. Dựa vào tính chất bảo đảm của khoản vay 18

3. Dựa vào hình thái tồn tại của vốn tín dụng 19

4. Các hình thức tín dụng khác 19

IV. Hiệu quả của tín dụng ngân hàng 19

1. Quan niệm về hiệu quả tín dụng 19

2. Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả tín dụng ngân hàng 20

3. Các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả

tín dụng ngân hàng 22

Chương II. Thực trạng về quy mô và hiệu quả cho vay

đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánh

NHTCT Hà Tây 26

I. Khái quát về tình hình hoạt động của Chi nhánh

NHTC Hà Tây 26

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh

NHCT Hà Tây 26

Cơ cấu tổ chức của ngân hàng 27

2. Tình hình hoạt động của Chi nhánh NHCT Hà Tây trong

thời gian qua 29

2.1. Khái quát chung 29

2.2. Tình hình huy động vốn 30

2.3. Tình hình cho vay 35

2.4. Các hoạt động khác 37

II. Thực trạng cho vay đối với khu vực kinh tế ngoài

quốc doanh tại Chi nhánh NHCT Hà Tây 38

1. Tình hình cho vay kinh tế ngoài quốc doanh của

NHCT Hà Tây 38

1.1. Doanh số cho vay ngoài quốc doanh của NHCT Hà Tây 40

1.2. Doanh số thu nợ cho vay ngoài quốc doanh của

NHCT Hà Tây 41

1.3. Dư nợ tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

của NHCT Hà Tây 43

1.4. Tình hình nợ quá hạn của NHCT Hà Tây 44

2. Đánh giá về hiệu quả về quy mô và hiệu quả cho vay kinh tế

ngoài quốc doanh của Chi nhánh NHCT Hà Tây 46

2.1. Những thành tựu đạt được trong hoạt động cho vay

kinh tế ngoài quốc doanh của Chi nhánh NHCT Hà Tây 46

2.2. Những hạn chế và nguyên nhân của chúng 47

Chương III. Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay

đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánh

NHCT Hà Tây 52

I. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHCT Hà Tây

trong thời gian tới 52

II. Một số giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay

đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi nhánh

NHCT Hà Tây 53

1. Xác định đúng đối tượng cho vay 53

2. Đổi mới cơ chế tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh 53

3. Nâng cao chất lượng thẩm định và đánh giá tình hình tài chính

của khách hàng 57

4. Đa dạng hoá các nghiệp vụ cho vay và phương thức cho vay 59

5. Chủ động giải quyết nợ có vấn đề 61

6. Ngân hàng nâng cao vai trò kiểm tra kiểm soát đối với khách

hàng vay vốn 62

7. Coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ

cán bộ tín dụng 63

8. Hiện đại hoá cơ sở vật chất và mở rộng địa bàn hoạt động

phục vụ công tác cho vay 64

9. Thực hiện tốt chiến lược khách hàng vay vốn 64

III. Một số kiến nghị 65

1. Kiến nghị đối với ngân hàng công thương Việt Nam 65

1.1. NHCT Việt Nam cần đưa ra các chủ trương, chiến lược

phát triển hoạt động tín dụng chung cho toàm hệ thống 65

1.2. Đầu tư kỹ thuật hiện đại cho hệ thống 66

2. Kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nước 66

2.1. Đổi mới chính sách lãi suất 66

2.2. Có cơ chế xử lý tài sản thế chấp, tài sản bị xiết nợ 67

2.3. Cần điều hành các NHTM cạnh tranh lành mạnh 67

2.4. Hoàn thiện các văn bản pháp lý nhằm tạo hành lang pháp lý

cho hoạt động tín dụng của các NHTM 67

2.5. Khẩn trương củng cố hệ thống thanh tra của NHNN đối với

các tổ chức tín dụng 68

3. Kiến nghị đối với chính phủ và các cấp,

các ngành có liên quan 68

3.1. Nhà nước cần ổn định môi trường kinh tế vĩ mô

tạo điều kiện để khiến khích đầu tư, phát triển kinh tế 68

3.2. Sớm đưa thương phiếu vào hoạt động Thương mại 70

3.3. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho các hoạt động đầu tư 71

KẾT LUẬN 73

Tài liệu tham khảo 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY