Đề tài Mở rộng cho vay kinh doanh ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Eximbank Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 2

1.1Khái niệm về ngân hàng 2

1. 2.Chức năng của ngân hàng 2

1.2.1 Trung gian tài chính 2

1.2.2 Tạo phương tiện thanh toán 4

1.2.3 trung gian thanh toán 5

1.3Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 6

1.3.1. Hoạt động huy động vốn 6

1.3.2. Hoạt động trung gian 6

1.3.3. Hoạt động cho vay và đầu tư 7

1.3.3.1.Phân theo hình thức cho vay 7

1.3.3.2.Phân theo thời gian: 13

1.4 Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn 15

1.4.1.Khái niệm và đặc điểm cho vay kinh doanh ngắn hạn 15

1.4.2.Lý do cho vay kinh doanh ngắn hạn 16

1.4.2.1.Xuất phát từ nhu cầu vốn của doanh nghiệp 16

1.4.2.2. Xuất phát từ yêu cầu quản lý của NH 18

1.4.3 Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn 18

1.4.3.1.Các khoản cho vay mua hàng dự trữ 18

1.4.3.2.Cho vay vốn lưu động 19

1.4.3.3.Cho vay ngắn hạn các công trình xây dựng 20

1.4.3.4.Cho vay kinh doanh chứng khoán 21

1.4.3.5.Cho vay kinh doanh bán lẻ 22

1.4.3.6.Cho vay trên tài sản 23

1.4.4.Vai trò của cho vay kinh doanh ngắn hạn 23

1.4.4.1. Đối với nền kinh tế 24

1.4.4.2. Đối với doanh nghiệp 24

1.4.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay kinh doanh ngắn hạn 24

1.4.5.1. Những nhân tố thuộc về Ngân hàng Trung ương 24

1.4.5.2. Ảnh hưởng từ phía ngân hàng 26

1.4.5.3. Ảnh hưởng từ phía doanh nghiệp 28

Chương II:Thực trạng và giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng Eximbank Hà Nội 29

2.1.Giới thiệu về ngân hàng Eximbank Hà Nội 29

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Eximbank Hà Nội 29

2.1.1.1.Quá trình hình thành của ngân hàng Eximbank Hà Nội 29

2.1.1.2.Quá trình phát triển của ngân hàng Eximbank Hà Nội 30

2.1.1.3.Cơ cấu tổ chức 31

2.1.2.Khái quát tình hình kinh doanh của ngân hàng Eximbank Hà Nội. 37

2.1.2.1.Huy động vốn 37

2.1.2.2.Hoạt động tín dụng 38

2.1.2.3.Kinh doanh ngoại tệ 40

2.1.2.4.Thanh toán quốc tế 40

2.1.2.5:Kết quả kinh doanh 42

2.2.Thực trạng cho vay kinh doanh ngắn han của ngân hàng EIB Hà Nội 43

2.2.1.Quy trình cho vay của ngân hàng Eximbank Hà Nội 43

2.2.1.1.Quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay bằng đồng Việt Nam để kinh doanh, sản xuất. 43

2.2.1.2.Quy trình thực hiện nghiệp vụ cho vay bằng ngoại tệ 45

2.2.2. Thực trạng cho vay kinh doanh ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại EIB Hà Nội 48

2.2.3. Đánh giá thực trạng cho vay kinh doanh ngắn hạn tại ngân hàng Eximbank 53

2.2.3.1.Kết quả 53

2.2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân: 55

Chương III. Giải pháp để mở rộng cho vay kinh doanh ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại Eximbank Hà Nội. 58

3.1 Định hướng phát triển của Eximbank Hà Nội 58

3.2. Giải pháp để mở rộng cho vay kinh doanh ngắn hạn đối với doanh nghiệp 58

3.2.1.Tăng cường các biện pháp huy động vốn đầu vào 58

3.2.2.Đa dạng hoá và sử dụng linh hoạt, phù hợp các hình thức tín dụng 59

3.2.3.Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý linh hoạt 60

3.2.4.Nâng cao công tác quản lý tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ tín dụng 60

3.2.5.Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý, chủ động tìm kiếm 62

3.2.7.Mở rộng kênh phân phối: 63

3.2.8.Tăng cường hoạt động giao tiếp, khuếch trương: 63

3.2.9.Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin 64

3.2.10.Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trong toàn Chi nhánh 65

3.2.11. Thu hồi nợ quá hạn. 65

KẾT LUẬN 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY