Đề tài Luận giải các vấn đề cơ bản và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 21-Lịch sử hình thành và xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 21.1-Nguyên nhân hình thành và phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài 21.2-Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 41.3 -Xu hướng vận động của dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài 52-Khái niệm ,bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 71.1-Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 71.2-Bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 81.2.1- Bản chất của đầu tư rực tiếp nước ngoài 81.2.2- Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 9CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2005 101-Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 101.1-Khái quát tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 101.1.1-Tình hình chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 101.2-Hoạt động triển khai các dự án FDI tại Việt Nam trong 5 năm qua 171.2.1-Sơ lược về tình hình triển khai các dự án FDI ở Việt Nam 171.2.2-Tình hình triển khai các dự án FDI thời gian qua ở Việt nam 182-Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 5 năm qua 192.1-Những điểm tích cực trong triển khai thực hiện dự án FDI 192.1.1-Đầu tư nước ngoài đóng góp nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển,góp phần tạo ra nguồn lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 192.1.2-Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 202.1.3-Thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý giải quyết việc làm nâng cao thu nhập 212.1.4-Đóng góp vào ngân sách nhà nước 212.1.5-Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và mở rộng thị trường quốc tế,nâng cao năng lực xuất khẩu của Việt Nam 222.1.6-Góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại,chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới 232.2-Những bất cập trong hoạt động triển khai và quản lý các dự án FDI tai Việt nam thời gian qua 232.2.1-Hạn chế về mặt chính sách 232.2.2-Hạn chế về mặt cơ chế điều hành,tổ chức quản lý 252.3-Nguyên nhân của những khó khăn hạn chế 262.3.1-Nguên nhân khách quan 262.3.2-Nguyên nhân chủ quan 27CHƯƠNG III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN FDI 281-Một số kiến nghị nhằm tăng khắc phục những bất cập trong quản lý các dự án FDI 281.1-Đối với nhóm đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh (nhóm1) 281.1.1-Thực hiện thường xuyên,trên diện rộng, công tác động viên, khen thưởng 281.1.2-Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn FDI trong việc tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ 281.1.3-Điều chỉnh một số loại thuế 281.2-Đối với nhóm các dự án đang triển khai thực hiện (nhóm 2) 291.3-Đối với nhóm các dự án chưa triển khai nhưng có khả năng thực hiện (nhóm 3) 291.4-Đối với nhóm các dự án chưa triển khai và không có triển vọng thực hiện (nhóm 4) 292-Một số giải pháp nhằm tăng cường triển khai các dự án FDI 292.1-Giải pháp từ phía nhà nước,bộ ngành 292.1.1-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật,cơ chế chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn FDI,đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập theo hướng xoá bỏ phân biệt đối xử,thông thoáng,minh bạch 292.1.2-Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 302.1.3-Cải tiến thủ tục hành chính,đẩy nhanh phân cấp quản lý gắn với tăng cường phối hợp giám sát hoạt động quản lý FDI 302.1.4-Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư trên cơ sở đa dạng hoá các phương thức xúc tiến 312.1.5-Chú trọng tăng cường công tác cán bộ và đào tạo cán bộ,công nhân kỹ thuật làm việc trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 312.2-Giải pháp từ phía chủ đầu tư 32KẾT LUẬN 33TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 2

1-Lịch sử hình thành và xu hướng vận động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

1.1-Nguyên nhân hình thành và phát triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

1.2-Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 4

1.3 -Xu hướng vận động của dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài 5

2-Khái niệm ,bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 7

1.1-Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 7

1.2-Bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 8

1.2.1- Bản chất của đầu tư rực tiếp nước ngoài 8

1.2.2- Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 9

CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2005 10

1-Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 10

1.1-Khái quát tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 10

1.1.1-Tình hình chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài 10

1.2-Hoạt động triển khai các dự án FDI tại Việt Nam trong 5 năm qua 17

1.2.1-Sơ lược về tình hình triển khai các dự án FDI ở Việt Nam 17

1.2.2-Tình hình triển khai các dự án FDI thời gian qua ở Việt nam 18

2-Đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong 5 năm qua 19

2.1-Những điểm tích cực trong triển khai thực hiện dự án FDI 19

2.1.1-Đầu tư nước ngoài đóng góp nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển,góp phần tạo ra nguồn lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 19

2.1.2-Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 20

2.1.3-Thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý giải quyết việc làm nâng cao thu nhập 21

2.1.4-Đóng góp vào ngân sách nhà nước 21

2.1.5-Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và mở rộng thị trường quốc tế,nâng cao năng lực xuất khẩu của Việt Nam 22

2.1.6-Góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại,chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới 23

2.2-Những bất cập trong hoạt động triển khai và quản lý các dự án FDI tai Việt nam thời gian qua 23

2.2.1-Hạn chế về mặt chính sách 23

2.2.2-Hạn chế về mặt cơ chế điều hành,tổ chức quản lý 25

2.3-Nguyên nhân của những khó khăn hạn chế 26

2.3.1-Nguên nhân khách quan 26

2.3.2-Nguyên nhân chủ quan 27

CHƯƠNG III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN FDI 28

1-Một số kiến nghị nhằm tăng khắc phục những bất cập trong quản lý các dự án FDI 28

1.1-Đối với nhóm đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh (nhóm1) 28

1.1.1-Thực hiện thường xuyên,trên diện rộng, công tác động viên, khen thưởng 28

1.1.2-Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn FDI trong việc tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ 28

1.1.3-Điều chỉnh một số loại thuế 28

1.2-Đối với nhóm các dự án đang triển khai thực hiện (nhóm 2) 29

1.3-Đối với nhóm các dự án chưa triển khai nhưng có khả năng thực hiện (nhóm 3) 29

1.4-Đối với nhóm các dự án chưa triển khai và không có triển vọng thực hiện (nhóm 4) 29

2-Một số giải pháp nhằm tăng cường triển khai các dự án FDI 29

2.1-Giải pháp từ phía nhà nước,bộ ngành 29

2.1.1-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật,cơ chế chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn FDI,đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập theo hướng xoá bỏ phân biệt đối xử,thông thoáng,minh bạch 29

2.1.2-Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 30

2.1.3-Cải tiến thủ tục hành chính,đẩy nhanh phân cấp quản lý gắn với tăng cường phối hợp giám sát hoạt động quản lý FDI 30

2.1.4-Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư trên cơ sở đa dạng hoá các phương thức xúc tiến 31

2.1.5-Chú trọng tăng cường công tác cán bộ và đào tạo cán bộ,công nhân kỹ thuật làm việc trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 31

2.2-Giải pháp từ phía chủ đầu tư 32

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY