Đề tài Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang giai đoạnn 2008 - 2010

MỤC LỤC ------- Tóm tắt i Danh mục hình ii Danh mục bảng iii Danh mục biểu đồiv Danh mục chữviết tắt v CHƯƠNG 1 GIỚI THỆU CHUNG 11.1. Lí do chọn đềtài 5 1.2. Mục tiêu, phương pháp và phạm vi nghiên cứu 6 1.3. Kết cấu đềtài nghiên cứu 7 1.4. Ý nghĩa nghiên cứu 8 Tóm tắt 8 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG 92.1. Giới thiệu sơlược vềNgân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 9 2.1.1. Lịch sửhình thành 9 2.1.2. Giới thiệu sơlược vềchi nhánh An Giang 10 2.1.3. Sơ đồcơcấu tổchức của Ngân Hàng Sacombank – An Giang và chức năng của phòng tín dụng cá nhân 11 2.1.4. Sơlược một sốsản phẩm cho vay của ngân hàng 13 2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng. 14 2.2.1. Thuận lợi 14 2.2.2. Khó khăn 14 2.2.3.Quy trình cấp tín dụng chung và quy trình cấp tín dụng của sản phẩm góp chợtiểu thương 14 CHƯƠNG 3 CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 193.1. Các khái niệm cơbản 19 3.1.1. Marketing là gì? 19 3.1.2. Kếhoạch Marketing 19 3.1.3. Thịtrường 21 3.1.4. Sản phẩm 23 3.1.6. Phân phối 24 3.1.7. Chiêu thị 24 3.2. Phân tích SWOT 25 3.3. Vai trò của Marketing trong ngân hàng 26 3.3.1. Vai trò của Marketing 26 3.3.2. Chức năng của Marketing 26 3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing 27 3.3.4. Sựcần thiết của hoạt động Marketing 28 3.4. Chiến lược 4P 28 3.4.1. Chiến lược sản phẩm ( Product ) 28 3.4.2. Chiến lược giá ( Price ) 29 3.4.4. Chiến lược chiêu thị 30 Tóm tắt 30 CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 314.1. Thiết kếnghiên cứu 31 4.1.1. Phương pháp nghiên cứu 31 4.1.2. Qui trình nghiên cứu 32 4.2. Xây dựng thang đo 35 4.2.1. Thang đo biểu danh 35 4.2.2. Thang đo thứtự 35 4.2.3. Thang đo xếp hạng thứtự 36 4.2.4. Thang đo Likert 36 4.3. Đánh giá sơbộthang đo 36 4.4. Mẫu nghiên cứu 36 4.5. Sơ đồGantt 37 CHƯƠNG 5 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 385.1. Thịtrường 38 5.2. Khách hàng 39 5.3. Các hình thức Marketing 40 CHƯƠNG 6 KẾHOẠCH MARKETING 426.1. Tóm tắt hoạt động Marketing của kếhoạch 42 6.2.1. Phân tích môi trường marketing bên ngoài 42 6.2.2. Phân tích môi trường Marketing bên trong 45 6.2.3. Tình hình hoạt động Marketing của sản phẩm góp chợtiểu thương 49 6.3. Phân tích SWOT 50 6.4. Kếhoạch Marketing 51 6.4.1. Mục tiêu của kếhoạch 51 6.4.2. Chiến lược Marketing 52 6.5. Dựtoán ngân sách 53 6.6. Đánh giá mức độhoàn thành mục tiêu Marketing 53 6.7. Tiến độthực hiện 54 CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ567.1. Kết luận 57 7.2. Kiến nghị 57 7.3. Giải pháp thực hiện 58 7.4. Hạn chếcủa đềtài 60 Tài liệu tham khảo 57 Phụlục 57 Phụlục 1 57 Phụlục 2 59 Phụlục 3 62

MỤC LỤC

-------

Tóm tắt i

Danh mục hình ii

Danh mục bảng iii

Danh mục biểu đồiv

Danh mục chữviết tắt v

CHƯƠNG 1 GIỚI THỆU CHUNG 1

1.1. Lí do chọn đềtài 5

1.2. Mục tiêu, phương pháp và phạm vi nghiên cứu 6

1.3. Kết cấu đềtài nghiên cứu 7

1.4. Ý nghĩa nghiên cứu 8

Tóm tắt 8

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG 9

2.1. Giới thiệu sơlược vềNgân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 9

2.1.1. Lịch sửhình thành 9

2.1.2. Giới thiệu sơlược vềchi nhánh An Giang 10

2.1.3. Sơ đồcơcấu tổchức của Ngân Hàng Sacombank – An Giang và chức năng của

phòng tín dụng cá nhân 11

2.1.4. Sơlược một sốsản phẩm cho vay của ngân hàng 13

2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tín dụng. 14

2.2.1. Thuận lợi 14

2.2.2. Khó khăn 14

2.2.3.Quy trình cấp tín dụng chung và quy trình cấp tín dụng của sản phẩm góp chợ

tiểu thương 14

CHƯƠNG 3 CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 19

3.1. Các khái niệm cơbản 19

3.1.1. Marketing là gì? 19

3.1.2. Kếhoạch Marketing 19

3.1.3. Thịtrường 21

3.1.4. Sản phẩm 23

3.1.6. Phân phối 24

3.1.7. Chiêu thị 24

3.2. Phân tích SWOT 25

3.3. Vai trò của Marketing trong ngân hàng 26

3.3.1. Vai trò của Marketing 26

3.3.2. Chức năng của Marketing 26

3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing 27

3.3.4. Sựcần thiết của hoạt động Marketing 28

3.4. Chiến lược 4P 28

3.4.1. Chiến lược sản phẩm ( Product ) 28

3.4.2. Chiến lược giá ( Price ) 29

3.4.4. Chiến lược chiêu thị 30

Tóm tắt 30

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31

4.1. Thiết kếnghiên cứu 31

4.1.1. Phương pháp nghiên cứu 31

4.1.2. Qui trình nghiên cứu 32

4.2. Xây dựng thang đo 35

4.2.1. Thang đo biểu danh 35

4.2.2. Thang đo thứtự 35

4.2.3. Thang đo xếp hạng thứtự 36

4.2.4. Thang đo Likert 36

4.3. Đánh giá sơbộthang đo 36

4.4. Mẫu nghiên cứu 36

4.5. Sơ đồGantt 37

CHƯƠNG 5 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 38

5.1. Thịtrường 38

5.2. Khách hàng 39

5.3. Các hình thức Marketing 40

CHƯƠNG 6 KẾHOẠCH MARKETING 42

6.1. Tóm tắt hoạt động Marketing của kếhoạch 42

6.2.1. Phân tích môi trường marketing bên ngoài 42

6.2.2. Phân tích môi trường Marketing bên trong 45

6.2.3. Tình hình hoạt động Marketing của sản phẩm góp chợtiểu thương 49

6.3. Phân tích SWOT 50

6.4. Kếhoạch Marketing 51

6.4.1. Mục tiêu của kếhoạch 51

6.4.2. Chiến lược Marketing 52

6.5. Dựtoán ngân sách 53

6.6. Đánh giá mức độhoàn thành mục tiêu Marketing 53

6.7. Tiến độthực hiện 54

CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ56

7.1. Kết luận 57

7.2. Kiến nghị 57

7.3. Giải pháp thực hiện 58

7.4. Hạn chếcủa đềtài 60

Tài liệu tham khảo 57

Phụlục 57

Phụlục 1 57

Phụlục 2 59

Phụlục 3 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY