Đề tài Lãi suất và vấn đề sử dụng các chính sách lãi suất trong việc điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU - 1 -

Chương I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ LÃI SUẤT - 3 -

1. Khái niệm về lãi suất. - 3 -

1.1 Khái niêm về lãi suât. - 3 -

1.2. Các loại lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường. - 4 -

1.2.1. Lãi suất đơn. - 4 -

1.2.2. Lãi suất tích họp. - 4 -

1.2.3. Lãi suất hoàn vốn. - 5 -

1.2.3.1. Lãi suất hoàn vốn hiện hành. - 6 -

1.2.3.2. Lãi suất hoàn vốn trên cơ sở tính giảm. - 7 -

1.3. Một số phân biệt về lãi suất. - 7 -

1.3.1. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa. - 7 -

1.3.2. Lãi suất và tỷ suất lợi tức. - 8 -

1.3.3. Các lãi suất cơ bản của ngân hàng. - 9 -

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. - 9 -

2.1. Cung cầu của quỹ cho vay. - 9 -

2.2. Lạm phát dự tính. - 10 -

2.3. Hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước. - 10 -

2.4. Thay đổi của thuế. - 10 -

2.5. Tỷ giá. - 11 -

2.6. Những thay đổi trong đời sống xã hội. - 11 -

3. Ảnh hưởng của lãi suất trong nền kinh tế. - 12 -

3.1. Lãi suất với quá trình huy động vốn. - 12 -

3.2. Lãi suất với quá trình đầu tư. - 13 -

3.3. Lãi suất với tiêu dùng và tiết kiệm. - 13 -

3.4. Lãi suất với tỷ giá và hoạt động xuất nhập khẩu. - 14 -

3.5. Lãi suất với lạm phát. - 14 -

4. Các chính sách lãi suất cơ bản. - 15 -

4.1. Tự do hoá lãi suất. - 15 -

4.2. Kiềm chế lãi suất. - 16 -

Chương II. NHỮNG CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT Ở - 18 -

VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA - 18 -

1. Chính sách lãi suất âm. - 18 -

2. Chính sách lãi suất dương. - 19 -

3. Trần lãi suất. - 21 -

4. Lãi suất cơ bản. - 26 -

5. Lãi suất thoả thuận. - 27 -

5.1. Nội dung của chính sách lãi suất thoả thuận. - 27 -

5.2. Thực trạng thực hiện chính sách lãi suất thoả thuận. - 28 -

5.3. Những ưu điểm và hạn chế. - 29 -

Chương III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH - 30 -

LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM-TỰ DO HOÁ LÃI SUẤT - 30 -

1. Tại sao phải tiến hành tự do hoá lãi suất - 30 -

1.1. Hạn chế của cơ chế kiểm soát lãi suất trực tiếp - 30 -

1.2. Nguyên nhân thực hiện tự do hoá lãi suất - 31 -

2. Điều kiện để tiến hành tự do hoá lãi suất - 31 -

3. Những giải pháp để tiến hành tự do hoá lãi suất - 32 -

3.1. Thực tế tiến trình tự do hoá lãi suất ở Việt Nam - 32 -

3.2. Các giải pháp để tiến hành tự do hoá lãi suất - 33 -

KẾT LUẬN - 35 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY