Đề tài Kinh nghiệm gia nhập WTO của Trung Quốc và khả năng vận dụng vào Việt Nam

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ WTO 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của WTO 3 1. Q úa trình hình thành và phát triển của GATT và sự ra đời của WTO 3 2. .Sự khác nhau giữa WTO và GATT 5 3. Mục tiêu của WTO 5 II. Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của WTO 6 1. Các nguyên tắc của hệ thốn thương mại 6 2. Tổ chức hoạt động của WTO 8 III. Vai trò của WTO đối với lợi ích của các quốc gia thành viên 9 1. Về kinh tế 9 2. Về chính trị - xã hội 10 IV. Các điều kiện gia nhập WTO 10 CHƯƠNG II. KINH NGHIỆM GIA NHẬP WTO CỦA TRUNG QUỐC VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM 12 I. Trung Quốc với tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 12 1. Đàm phán đa phương 12 2. Đàm phán song phương 13 3. Những điều chỉnh chính sách bên trong 14 II. Thuận lợi và khó khăn của Trung Quốc trong quá trình gia nhập WTO 15 1. Khó khăn 15 2. Thuận lợi 16 III. Thuận lợi và khó khăn của Trung Quốc khi gia nhập WTO 16 1. Thuận lợi 16 2. Khó khăn của Trung Quốc khi gia nhập WTO 19 IV. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam 21 V. Những nét tương đồng và khác biệt trong điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam và Trung Quốc 24 CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH THAM GIA CÓ HIỆU QUẢ VÀO WTO CỦA VIỆT NAM 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ WTO 3

I. Quá trình hình thành và phát triển của WTO 3

1. Q úa trình hình thành và phát triển của GATT và sự ra đời của WTO 3

2. .Sự khác nhau giữa WTO và GATT 5

3. Mục tiêu của WTO 5

II. Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của WTO 6

1. Các nguyên tắc của hệ thốn thương mại 6

2. Tổ chức hoạt động của WTO 8

III. Vai trò của WTO đối với lợi ích của các quốc gia thành viên 9

1. Về kinh tế 9

2. Về chính trị - xã hội 10

IV. Các điều kiện gia nhập WTO 10

CHƯƠNG II. KINH NGHIỆM GIA NHẬP WTO CỦA TRUNG QUỐC VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM 12

I. Trung Quốc với tiến trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) 12

1. Đàm phán đa phương 12

2. Đàm phán song phương 13

3. Những điều chỉnh chính sách bên trong 14

II. Thuận lợi và khó khăn của Trung Quốc trong quá trình gia nhập WTO 15

1. Khó khăn 15

2. Thuận lợi 16

III. Thuận lợi và khó khăn của Trung Quốc khi gia nhập WTO 16

1. Thuận lợi 16

2. Khó khăn của Trung Quốc khi gia nhập WTO 19

IV. Thuận lợi và khó khăn của Việt Nam 21

V. Những nét tương đồng và khác biệt trong điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam và Trung Quốc 24

CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH THAM GIA CÓ HIỆU QUẢ VÀO WTO CỦA VIỆT NAM 25

TÀI LIỆU THAM KHẢO 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY