Đề tài Kiểm toán viên và Đào tạo kiểm toán viên tại Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán viên và đào tạo kiểm toán viên 3

I. Cơ sở lý luận về kiểm toán viên 3

1. Khái niệm kiểm toán viên 3

2. Vai trò của kiểm toán viên 4

3. Yêu cầu đối với kiểm toán viên 5

3.1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với kiểm toán viên 6

3.2. Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên 7

II. Cơ sở lý luận về đào tạo kiểm toán viên 12

1. Mục tiêu đào tạo kiểm toán viên 12

1.1. Về mặt số lượng 13

1.2. Về cơ cấu 13

1.3. Về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 13

2. Yêu cầu đào tạo đối với kiểm toán viên 13

2.1. Về nội dung kiến thức và trình độ hiểu biết: 14

2.2. Về kỹ năng nghề nghiệp 14

2.3. Về năng lực nhận thức 14

2.4. Về năng lực tư duy 15

2.5. Về phẩm chất nhân văn 15

3. Kinh nghiệm đào tạo kiểm toán viên ở một số nước 16

Chương II: Thực trạng kiểm toán viên và đào tạo kiểm toán viên tại Việt Nam 19

I. Thực trạng kiểm toán viên tại Việt Nam 19

1. Thực trạng kiểm toán viên Nhà nước 19

2. Thực trạng kiểm toán viên độc lập 22

3. Thực trạng kiểm toán viên nội bộ 24

4. Cơ hội và thách thức đặt ra cho kiểm toán viên Việt Nam hiện nay 25

4.1. Cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập 26

4.2. Cơ hội và thách thức của quá trình phát triển công nghệ thông tin 28

4.3. Cơ hội và thách thức của ISO 31

4.4. Thách thức từ kiểm toán môi trường 32

II. Khái quát chung về thực trạng đào tạo tại việt nam 33

1. Sự cần thiết phải đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo kiểm toán tại Việt Nam. 33

2. Phân loại đào tạo kiểm toán viên tại Việt Nam. 34

3. Thực trạng các quy định pháp lý liên quan đến đào tạo kiểm toán tại Việt Nam. 35

4. Các tổ chức đào tạo tại Việt Nam. 36

4.1. Đào tạo lấy bằng và học vị . 36

4.2. Đào tạo nghề nghiệp lấy chứng chỉ nghề nghiệp 38

Chương III: Nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiểm tóan viên tại Việt Nam 44

I. Một số vấn đề còn tồn tại trong đào tạo kiểm toán viên tại việt Nam 44

1.1. Trong đào tạo lấy bằng - học vị 44

1.2. Trong đào tạo lấy chứng chỉ 45

II. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiểm toán viên tại Việt Nam 45

2.1. Đào tạo lấy bằng - học vị 45

2.1.1. Đổi mới nội dung chương trình: 46

2.1.2. Đổi mới giáo trình: 46

2.1.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy: 47

2.2. Đào tạo lấy chứng chỉ nghề nghiệp 47

2.2.1. Đối với Nhà nước 47

2.2.2. Đối với Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức nghề nghiệp: 48

2.2.3. Đối với các công ty kiểm toán: 48

2.2.4. Đối với khách hàng và các bên thứ ba 48

Kết luận 49

Danh mục tài liệu tham khảo 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY