Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương

1.1. Sự cần thiết của đề tài 0

1.2 Mục đích nghiên cứu. 0

1.3. Đối tượng nghiên cứu. 1

1.4 Phạm vi nghiên cứu. 1

Phần II 2

CƠ Sở Lý LUậN CHUNG Về Kế TOáN TậP HợP CHI PHí SảN XUấT Và TíNH GIá THàNH SảN PHẩM TRONG DOANH NGHIệP SảN XUấT 2

2.1. Bản chất của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 2

2.1.1. Chi phí sản xuất. 2

2.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất. 2

2.1.1.2. Phân loại về chi phí. 2

2.1.2. Giá thành sản phẩm. 5

2.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm. 5

2.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 6

2.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7

2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 8

2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 8

2.3.1.1. Tài khoản sử dụng 10

2.3.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 11

2.3.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 11

2.3.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 12

2.3.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12

2.3.2.1. Tài khoản sử dụng: 12

2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp sản xuất. 13

2.4.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13

2.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương 13

2.4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. 14

2.5. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 14

2.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 14

2.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 15

2.6. Hệ thống sổ sách kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19

Phần III 20

Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu 20

3.1. Đặc điểm chung của công ty 20

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty thức ăn chăn nuôi Trung ương. 20

3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương. 21

3.1.3. Đặc điểm về bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty. 21

3.1.3.1. Đặc điểm bộ máy quản lý. 21

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 22

3.1.3.2. Đặc điểm bộ máy kế toán 24

3.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, sổ và báo cáo kế toán tại công ty. 25

3.1.5. Tình hình cơ bản của công ty. 26

3.1.5.1. Tình hình lao động của công ty. 26

3.1.5.2. Tình hình về tài sản của công ty. 26

3.1.5.3. Tình hình về nguồn vốn của công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương 27

3.2. Phương pháp nghiên cứu. 28

3.2.1. Phương pháp chung. 28

3.2.2. Phương pháp chuyên môn. 28

3.2.2.1. Phương pháp thống kê kinh tế. 28

3.2.2.2. Phương pháp chuyên môn 28

Phần IV 29

Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thức ăn chăn nuôi Trung ương 29

4.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất 29

4.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp 29

4.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 29

4.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí. 29

4.3. Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty thức ăn chăn nuôi Trung ương. 30

4.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 30

4.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 35

Công ty thức ăn chăn nuôi Trung ương 38

4.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 39

Diễn giải 44

4.4. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương. 47

4.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm. 47

4.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 48

4.4.3. Phương pháp tính giá thành 48

4.5 Những biện pháp phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành tại Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương 52

4.5.1. Nhận xét, đánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương. 52

4.5.1.1. Ưu điểm. 52

4.5.1.2. Những hạn chế còn tồn tại. 54

4.5.2. Phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương. 55

Phần V 64

Kết luận 64

Tổng số lao động 1

A.TSLĐ và ĐTNH 2

B.TSCĐ và ĐTDH 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY