Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU 2

II. PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NVL 2

1. Phân loại 2

2. Phương pháp đánh giá và cách đánh giá NVL 2

2.1. Nguyên tắc đánh giá NVL 2

2.2. Cách đánh giá NVL nhập kho 3

2.3. Cách đánh giá NVL xuất kho 3

3. Nhiệm vụ 3

III. THỦ TỤC QUẢN LÝ NHẬP - XUẤT KHO NVL VÀ CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LIÊN QUAN 3

1. Thủ tục nhập - xuất kho 3

2. Các chứng từ cần thiết 4

IV. KẾ TOÁN CHI TIẾT VÀ TỔNG HỢP NVL 4

1. Kế toán chi tiết NVL 4

2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 4

2.1. Tài khoản sử dụng 4

2.2. Hạch toán tình hình biến động tăng NVL đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 5

2.3. Hạch toán NVL trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 6

2.4. Hạch toán tình hình biến động giảm NVL 7

3. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 7

3.1. Tài khoản sử dụng 7

3.2. Trình tự hạch toán 7

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG 9

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG 9

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải Thuỷ bộ Bắc Giang 9

2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Thuỷ bộ Bắc Giang 10

2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 10

2.2. Quy trình công nghệ sản xuất 10

3. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Công ty Cổ phần Vận tải Thuỷ bộ Bắc Giang 11

4. Tổ chức công tác kế toán trong Công ty Cổ phần Vận tải Thuỷ bộ Bắc Giang 12

4.1. Bộ máy kế toán 12

4.2. Niên độ kế toán và đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ 13

4.3. Phương pháp kế toán công ty áp dụng 13

4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang. 14

5. Hình thức thanh toán chi tiết vật liệu 15

5.1. Ở kho 15

5.2. Ở phòng Kế toán 15

II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG 16

1. Phân loại nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 16

2. Phương pháp tính giá NVL nhập - xuất kho áp dụng tại Công ty 16

3. Thủ tục nhập xuất và kế toán chi tiết nguyên vật liệu 17

3.1. Thủ tục nhập vật liệu 17

3.2. Thủ tục xuất kho NVL và cách tính NVL xuất kho 22

3.3. Kế toán chi tiết vật liệu 22

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG 34

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG 34

II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG 35

KẾT LUẬN 36

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY