Đề tài Kế toán Nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI : KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1. Khái niệm, đặc điểm yêu cầu quản lý và nhiệm vụ Kế toán Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ 3

1.1.1. Khái niệm đặc điểm yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 3

1.1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu: 3

1.1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu: 3

1.1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu: 3

1.1.2. Khái niệm, yêu cầu, quản lý, đặc điểm công cụ dụng cụ: 3

1.1.2.1. Khái niệm công cụ dụng cụ: 3

1.1.2.2. Đặc điểm công cụ dụng cụ: 4

1.1.2.3.Yêu cầu quản lý công cụ dụng cụ: 4

1.1.3. Nhiệm vụ Kế toán Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ: 4

1.2. Phân loại và đánh giá Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ 5

1.2.1. Phân loại Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ 5

1.2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu: 5

1.2.1.2 Phân loại công cụ dụng cụ: 6

1.2.2. Đánh giá Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ 7

1.2.2.1. Đánh giá Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ nhập kho: 7

1.2.2.2. Đánh giá Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ xuất kho: 7

1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 9

1.3.2.3 Phương pháp số dư: 10

1.4 Kế toán tổng hợp nhập xuất kho NVL- CCDC: 12

1.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 12

1.4.1.1 Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên: 12

1.4.1.2 Tài khoản sử dụng: 12

1.4.1.3 Phương pháp hạch toán: 13

1.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 20

1.4.2.1 Đặc điểm của biện pháp kiểm kê định kỳ: 20

1.4.2.2 Tài khoản sử dụng: 20

1.4.2.3 Phương pháp hạch toán: 20

1.5 Một số trường hợp khác về Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ: 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Ở XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG COSEVCO 12 26

2.1 Khái quát sơ lược về Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cosevco12 26

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 26

2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp 26

2.1.1.2 Chức năng của Xí nghiệp 28

2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của Xí nghiệp 28

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của Xí nghiệp 28

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ở Xí nghiệp 29

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp 31

2.1.3. Một số chỉ tiêu khác: 35

2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12: 35

2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: 35

2.1.3.3. Phương pháp tính thuế GTGT: 35

2.2.Thực trạng kế toán Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ và vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ tại Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cosvco 12 35

2.2.1. Nguồn nguyên liệu của xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cosvco 12

2.2.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ: 36

2.2.1.3 Vùng cung cấp Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ: 36

2.2.2.Phương pháp xác định giá trị Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ tại xí nghiệp 37

2.2.2.1 Giá nhập kho: 37

2.2.2.2 Giá xuất kho: 37

2.2.2.3 Phương pháp hạch toán vật liệu tồn kho: 37

2.2.3.3 Quản lý và sử dụng Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ tại xí nghiệp: 37

2.2.4 kế toán Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ tại xí nghiệp: 38

2.2.4.1 Chứng từ, sổ kế toán sử dụng: 38

2.2.4.2 Phương pháp kế toán nhập-xuất Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ : 38

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU- CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI XÍ NGHIỆP SXVLXD COSEVCO 12 76

3.1 Biện pháp khắc phục hoạt động nghiên cứu 76

3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại xí nghiệp SXVLXD Cosevco 12

3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán NVL- CCDC tại xí nghiệp 76

3.1.2.1. Ưu điểm: 76

3.1.2.2. Nhược điểm: 77

3.2. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL-CCDC tại xí nghiệp SXVLXD Cosevco 12. 77

LỜI KẾT 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY