Đề tài Kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội - Habubank

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lí luận về kế toán cho vay trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 3

1.1. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân 3

1.1.1.Vai trò của tín dụng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế 3

1.1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh: 6

1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 9

1.2.1. Vai trò của kế toán ngân hàng 9

1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 9

1.2.3. Vai trò của kế toán cho vay 10

1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán cho vay 11

1.3. Các phương thức cho vay, chứng từ và tài khoản kế toán nghiệp vụ cho vay 13

1.3.1 Phương thức cho vay 13

1.3.1.1. Phương thức cho vay từng lần 13

1.3.1.2. Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng (HMTD) 14

1.3.2. Chứng từ kế toán cho vay 16

1.3.2.1. Chứng từ gốc 16

1.3.2.2. Chứng từ ghi sổ 17

1.3.3. Tài khoản dùng trong kế toán cho vay 17

1.3.3.1. Tài khoản nội bảng 17

1.4. Quy trình kế toán cho vay 19

1.4.1. Thủ tục khi cho vay 19

1.4.2. Kế toán giai đoạn phát tiền vay 22

1.4.3. Kế toán giai đoạn thu lãi. 25

1.4.3.1. Phương pháp tính và thu lãi: có hai phương pháp: 25

1.4.3.2. Khi thu lãi 25

1.4.4. Kế toán giai đoạn thu nợ 26

1.4.5. Kế toán chuyển nợ quá hạn 27

1.4.6. Dự phòng phải thu khó đòi: 28

Chương II: Thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 30

2.1. Khái quát tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Habubank 30

2.1.2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Habubank: 34

2.1.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Nhà HN trong những năm gần đây. 40

2.1.3.1. Về huy động vốn. 40

2.1.3.2. Công tác sử dụng vốn: 43

2.2. Qui trinh kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 44

2.2.1. Văn bản thực hiện cho vay tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội: 44

2.2.2. Qui trình thực hiện nghiệp vụ kế toán cho vay ngoài Quốc Doanh tại ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 45

2.2.2.1. Kế toán giai đoạn phát tiền vay: 45

2.2.2.2. Kế toán giai đoạn thu lãi: 62

2.2.2.3. Kế toán giai đoạn thu nợ gốc 65

Chương III: Một số đề xuất để nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội. 70

3.1. Mở RộNG phương thức cho vay. 70

3.1.1. Cho vay từng lần. 70

3.1.2. Cho vay HMTD (trước đây là cho vay luân chuyển). 71

3.1.3. Cho vay theo dự án đầu tư . 71

3.1.4. Cho vay trả góp. 72

3.1.5. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. 72

3.1.6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng. 73

3.1.7. Cho vay hợp vốn. 73

3.1.8. Cho vay theo uỷ thác. 73

3.1.9. Cho vay ưu đãi và cho vay đầu tư xây dựng theo kế hoạch Nhà nước 74

3.2. Vấn đề hạch toán ngoại bảng: 74

3.3. Quản lý rủi ro 75

3.4. Cách tính lãi vay. 75

3.5. Vấn đề trả nợ gốc trước hạn. 77

3.6. Hiện đại hoá công nghệ 78

3.7. Xây dựng chiến lược đào tạo và sử dụng cán bộ,tạo động lực khuyến khích người lao động 79

Kết luận 80

Tài liệu tham khảo 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY