Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Việt Tiến

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP.

3

I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

3

1. Chi phí sản xuất.

2. Giá thành sản phẩm 3

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6

4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7

II. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

8

1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 8

2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9

III. Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

10

1. Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10

2. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN .

33

I. Tổng quan về Công ty May Việt Tiến. 33

1. Sự ra đời, chức năng và nhiệm vụ của Công ty May Việt Tiến. 33

2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty May Việt Tiến. 34

3. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty May Việt Tiến. 35

4. Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty May Việt Tiến.

37

II. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại Công ty May Việt Tiến. 39

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 39

2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty. 40

3. Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất. 41

4. Hạch toán chi phí trả trước. 48

5. Hạch toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ. 50

6. Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất. 51

7. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng. 51

III. Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Việt Tiến. 56

1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 56

2. Kỳ tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 56

3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 57

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN.

62

I Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Việt Tiến.

62

1. Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.

62

2. Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Việt Tiến .

64

II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Việt Tiến.

66

1. Ý kiến 1: Hoàn thiện về việc trích BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn. 66

2. Ý kiến 2: Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung. 68

3. Ý kiến 3: Hoàn thiện phương pháp hạch toán nguyên vật liệu khâu may và khâu cắt. 69

4. Ý kiến 4: Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng 70

5. Ý kiến 5: Hoàn thiện Bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí.

73

KẾT LUẬN 74

PHỤ LỤC 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY