Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 26 - BQP

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CP SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 5

1 Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5

1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 5

1.2. Khái nhiệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 7

1.3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 10

1.4. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 11

1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 12

1.6. Nhiệm vụ của kế toán sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13

2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 13

2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất - đối tượng tính giá thành 13

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15

2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang 25

2.4. Tính giá thành sản phẩm 27

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 26 BQP 35

1. Tổng quan về Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng 35

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần 26 BQP 35

1.2. Chức năng nhiệm vụ 36

1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 37

1.4. Tổ chức bộ máy của công ty cổ phần 26 BQP 38

1.5. Tổ chức bộ máy kế toán công ty 40

1.6. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 43

2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 26 Bộ Quốc Phòng 44

2.1. Đặc điểm yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 44

2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần 26 45

2.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 47

2.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 54

2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 68

2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty cổ phần 26 Bộ Quốc phòng 78

3. Tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty 78

3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành 78

3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 78

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 26 – BỘ QUỐC PHÒNG 82

1. Nhận xét đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 26 Bộ Quốc phòng 82

1.1. Nhận xét chung 82

1.2. Nhận xét cụ thể về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty 83

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 26 Bộ Quốc phòng 84

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY