Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4

I. Sự cần thiết của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4

II. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm trong Doanh nghiệp 5

1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất sản phẩm. 5

1.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 5

1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 5

2. Giá thành và phân loại giá thành. 8

2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm sản xuất. 8

2.2. Phân loại giá thành. 9

3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10

4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11

4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 12

4.2. Đối tượng tính gía thành sản phẩm. 12

4.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính gía thành

5. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất : 14

6. Phương pháp tính giá thành: 15

III. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 21

1. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính gía thành sản phẩm sản xuất 21

2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 22

2.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp: 22

2.2. Hạch toán CPNCTT: 23

2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 24

2.4. Hạch toán chi phí phải trả và chi phí trả trước, các khoản thiệt hại trong sản xuất. 26

2.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất: 28

2.6. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang. 30

3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 31

3.1. Hạch toán chi phí NVLTT: 31

3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 32

3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 32

3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 32

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II 36

I. Giới thiệu khái quát về Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II.

1 . Quá trình hình thành & phát triển của Công Ty 36

2. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của công ty: 37

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 39

4. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuât, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của công ty. 42

4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 42

4.2. Đặc điểm quy trình sản xuất. 46

II. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán & công tác kế toán của công ty 47

1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 47

2. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty. 48

2.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công Ty 48

III. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty. 54

1. Đặc điểm đối tượng hạch toán chi phí. 54

2. Quy trình và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 55

2.1. Quy trình tập hợp chi phí sản xuất. 55

2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 55

3. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành: 58

4. Đánh giá sản phẩm dở dang. 59

5. Phương pháp tính gía thành 59

IV. Nội dung hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 59

1. Kế toán Nguyên vật liệu trực tiếp 60

2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 68

3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 72

4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cho phân xưởng và toàn công ty 74

5. Đánh gía sản phẩm dở dang cuối kỳ 75

6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II 75

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ II 79

I. Đánh giá khái quát về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 79

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II 83

1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở Công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II. 83

2. Định hướng và giải pháp hoàn thiện. 84

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY