Đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp vật tư vật liệu giao thông

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 11.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG 31.1.1. Quá trình hình thành và phát triển : 31.1.2. Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp: 61.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 61.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp: 81.1.5. Những thuận lợi khó khăn của xí nghiệp: 101.2. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP: 111.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chức năng của từng bộ phận: 111.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Xí nghiệp: 11CHƯƠNG 2 14THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG 142.1. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP: 142.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng: 142.1.2. Hệ thống sổ kế toán: 142.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng: 142.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Xí nghiệp Vật tư Vật liệu Giao Thông: 212.1.5. Kế toán giá vốn hàng bán tại Xí nghiệp Vật tư Vật liệu Giao thông: 242.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 272.2.1.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 272.2.2.Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính: 322.2.3. Quy trình hạch toán: 33CHƯƠNG 3 39MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG 393.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG: 393.1.1. Ưu điểm: 393.1.2. Hạn chế: 403.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG: 403.2.1. Hoàn thiện hạch toán doanh thu, giá vốn: 403.2.2. Hoàn thiện hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: 41KẾT LUẬN 42NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 43MỤC LỤC 44

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển : 3

1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp: 6

1.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 6

1.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp: 8

1.1.5. Những thuận lợi khó khăn của xí nghiệp: 10

1.2. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP: 11

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán và chức năng của từng bộ phận: 11

1.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Xí nghiệp: 11

CHƯƠNG 2 14

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG 14

2.1. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP: 14

2.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng: 14

2.1.2. Hệ thống sổ kế toán: 14

2.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng: 14

2.1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Xí nghiệp Vật tư Vật liệu Giao Thông: 21

2.1.5. Kế toán giá vốn hàng bán tại Xí nghiệp Vật tư Vật liệu Giao thông: 24

2.2. TỔ CHỨC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 27

2.2.1.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 27

2.2.2.Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính: 32

2.2.3. Quy trình hạch toán: 33

CHƯƠNG 3 39

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG 39

3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG: 39

3.1.1. Ưu điểm: 39

3.1.2. Hạn chế: 40

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬT LIỆU GIAO THÔNG: 40

3.2.1. Hoàn thiện hạch toán doanh thu, giá vốn: 40

3.2.2. Hoàn thiện hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: 41

KẾT LUẬN 42

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 43

MỤC LỤC 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY