Đề tài Hoạt động tín dụng - tín dụng Ngân Hàng ở Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp

MỤC LỤCTrang: Lời nói đầu. 1 Chương I: KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.1. Cơ sở lý luận về tín dụng 31.1. Lịch sử ra đời và phát triển của tín dụng. 31.2. Sự cần thiết, chức năng và vai trò của tín dụng 51.3. Các hình thức tín dụng 72. Những vấn đề lý luận về tín dụng Ngân hàng.-------------------------------- 102.1. Khái niệm và bản chất tín dụng Ngân hàng 102.2. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng 112.3. Chức năng của tín dụng Ngân hàng 112.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 122.5. Các nguyên tắc của tín dụng Ngân hàng 12 Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 141. Huy động vốn của các NHTM trong thời gian qua 162. Cho vay vốn của các NHTM Việt Nam 192.1. Đầu tư tín dụng và nợ quá hạn.----------------------------- 192.2. Vấn đề tiếp cận thị trường của các Ngân hàng thương mại 192.3. Vấn đề trích lập qũy dự phòng rủi ro 202.4. Một số nguyên tắc, điều kiện cho vay chưa phù hợp với thực tế thị trường 202.5. Tín dụng Ngân hàng với một số khách hàng chủ yếu 203. Nhiều tổ chức tín dụng cùng cho một khách hàng vay vốn và tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng 223.1. Nhiều tổ chức tín dụng cùng cho một khách hàng vay vốn 223.2. Lừa đảo trong lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng 224. Sự quá tải đối với cán bộ tín dụng.--------------------------------------------- 255. Rủi ro tín dụng.------------------------------------------------------------------- 26 Chương III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY.------------------------------------------------- 28 Kết luận.-------------------------------------------------------------------------------- 36 Tài liệu tham khảo.-------------------------------------------------------------------- 37

MỤC LỤC

Trang:

Lời nói đầu. 1

Chương I: KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG.

1. Cơ sở lý luận về tín dụng 3

1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của tín dụng. 3

1.2. Sự cần thiết, chức năng và vai trò của tín dụng 5

1.3. Các hình thức tín dụng 7

2. Những vấn đề lý luận về tín dụng Ngân hàng.-------------------------------- 10

2.1. Khái niệm và bản chất tín dụng Ngân hàng 10

2.2. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng 11

2.3. Chức năng của tín dụng Ngân hàng 11

2.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng 12

2.5. Các nguyên tắc của tín dụng Ngân hàng 12

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 14

1. Huy động vốn của các NHTM trong thời gian qua 16

2. Cho vay vốn của các NHTM Việt Nam 19

2.1. Đầu tư tín dụng và nợ quá hạn.----------------------------- 19

2.2. Vấn đề tiếp cận thị trường của các Ngân hàng thương mại 19

2.3. Vấn đề trích lập qũy dự phòng rủi ro 20

2.4. Một số nguyên tắc, điều kiện cho vay chưa phù hợp với thực tế thị trường 20

2.5. Tín dụng Ngân hàng với một số khách hàng chủ yếu 20

3. Nhiều tổ chức tín dụng cùng cho một khách hàng vay vốn và tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng 22

3.1. Nhiều tổ chức tín dụng cùng cho một khách hàng vay vốn 22

3.2. Lừa đảo trong lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng 22

4. Sự quá tải đối với cán bộ tín dụng.--------------------------------------------- 25

5. Rủi ro tín dụng.------------------------------------------------------------------- 26

Chương III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT

ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

VIỆT NAM HIỆN NAY.------------------------------------------------- 28

Kết luận.-------------------------------------------------------------------------------- 36

Tài liệu tham khảo.-------------------------------------------------------------------- 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY