Đề tài Hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế tại chi nhánh công ty kho vận miền nam - Sotrans Hà Nội: Thực trạng và giải pháp phát triển

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀHG HOÁ QUỐC TẾ 3

I. DỊCH VỤ GIAO NHẬN HàNG HOỎ QUỐC Và SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHỎT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HàNG HOỎ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 3

1. DỊCH VỤ GIAO NHẬN HàNG HÚA QUỐC TẾ 3

1.1. KHỎI NIỆM VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HàNG HÚA QUỐC TẾ 3

1.2. PHẠM VI CỦA DỊCH VỤ GIAO NHẬN HàNG HÚA QUỐC TẾ 4

2. Người giao nhận hàng hóa trong thương mại quốc tế 7

2.1. Khái niệm về người giao nhận hàng hóa quốc tế 7

2.2. VAI TRŨ CỦA NGười giao nhận hàng hóa trong thương mại quốc tế 8

3. CỎC TỔ CHỨC GIAO NHẬN QUỐC TẾ TRỜN THẾ GIỚI Và Ở VIỆT NAM 10

3.1. Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận - FIATA 10

3.2. HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM - VIFFAS 12

4. SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHỎT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HàNG HÚA QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 13

II. TỔ CHỨC HOẠT đỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN HNàG HOỎ QUỐC TẾ 15

1. Cơ sở pháp lý của hoạt động giao nhận hàNG HÚA QUỐC TẾ 15

1.1. Các cơ quan tổ chức liên quan 15

1.2. Cơ sở pháp lÝ 16

2. Địa vị pháp lý, quyền hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận hàng hóa quốc tế 17

2.1. Địa vị pháp lý 17

2.2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận hàng hoá quốc tế 19

3. TRỠNH TỰ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HàNG HOỎ QUỐC TẾ 20

3.1. TRỠNH TỰ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HàNG XUẤT KHẨU 20

3.2. TRỠNH TỰ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HàNG NHẬP KHẨU 22

4. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hoá quốc tế của doanh nghiệp 23

4.1. CỎC YẾU TỐ BỜN NGOàI DOANH NGHSIỆP 23

4.2. CỎC YẾU TỐ BỜN TRONG DOANH NGHIỆP 26

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS HÀ NỘI 28

I. GIỚI THIỆU KHỎI QUỎT VỀ CHI NHỎNH CỤNG TY KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Hà NỘI 28

1. QUỎ TRỠNH HỠNH THàNH Và PHỎT TRIỂN 28

2. Chức năng, nhiệm vụ và nội dung hoạt động 30

2.1. Chức năng 30

2.2. Nội dung hoạt động 30

2.3. NHIỆM VỤ 30

3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 31

3.1. Đặc điểm về nguồn vốn 31

3.2. Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lÝ 31

3.3. Đặc điểm về lao động 33

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoỏ quốc tế tại Chi nhỏnh Cụng ty Kho vận miền Nam - SOTRANS Hà Nội 34

1. Kết quả kinh doanh tổng hợp 34

2. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế 38

2.1. Khối lượng hàng hóa được giao nhận 38

2.2. Hoạt động giao nhận hàng húa quốc tế theo phương thức vận tải 42

2.3. Hoạt động giao nhận hàng húa quốc tế theo vai trũ của người giao nhận 47

2.4. Khỏch hàng của dịch vụ giao nhận hàng húa quốc tế tại SOTRANS Hà Nội 52

2.5. Hoạt động giao nhận hàng húa quốc tế theo thị trường 55

3. Kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng húa quốc tế 59

III. Đỏnh giỏ hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoỏ quốc tế tại SOTRANS HÀ NỘI 60

1. Thành tựu 60

2. Tồn tại và nguyờn nhõn 62

2.1. Tồn tại 62

2.2. Nguyờn nhõn 64

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHÂN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ TẠI SOTRANS HÀ NỘI 69

I. TRIỂN VỌNG PHỎT TRIỂN HOẠT đỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HàNG HOỎ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 69

II. PHươNG HưỚNG PHỎT TRIỂN CỦA SOTRANS Hà NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 70

III. CỎC GIẢI PHỎP Và KIẾN NGHỊ 72

1. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan hữu quan 72

1.1. TẠO HàNG LANG PHỎP LÝ CHO HOẠT động giao nhận hàng hoá quốc tế của Việt Nam 72

1.2. Phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế 73

1.3. PHỎT HUY HIỆU QUẢ CỦA LUẬT HẢI QUAN TRONG THỰC TẾ 73

1.4. Đẩy mạnh hỠNH THỨC KHAI HẢI QUAN QUA MẠNG - đơn giản hóa thủ tục thông quan hàNG HÚA 74

1.5. KHUYẾN KHỚCH CỎC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIàNH "QUYỀN VẬN TẢI" Và THUỜ TàU KHI KÝ HỢP đồng mua bán ngoại thương 76

1.6. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 81

2. GIẢI PHỎP TỪ PHỚA SOTRANS Hà NỘI 82

2.1. Đầu tư thêm các thiết bị phục vụ công tác giao nhận vận tải dưới sự hỗ trợ kinh phí của văn phŨNG CỤNG TY 82

2.2. Bồi dưỡng nâng cao trỠNH độ nghiệp vụ chuyên môn cũng như trỠNH độ quản lý cho đội ngũ cán bộ nhân viỜN TOàN CHI NHỎNH 82

2.3. TỔ CHỨC TỐT CỤNG TỎC SALES - MARKETING 83

2.4. Phát triển mở rộng thị trường 85

2.5. Hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu của tính thời vụ, tạo thế chủ động trong kinh doanh. 85

2.6. Xúc tiến chuẩn bị các điều kiện để thực hiện khai hải quan qua mạng 86

2.7. XÕY DỰNG NGHIỆP VỤ LOGISTICS TẠI MIỀN BẮC 87

2.8. Đầu tư vào lĩnh vực kho bÓI TẠO Hướng kinh doanh mới 88

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY