Đề tài Hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 5Chương 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 61.1 Lịch sử hình thành ngân hàng thương mại 61.2 Khái niệm 61.3 Phân loại ngân hàng thương mại 71.4.1 Cơ cấu tổ chức: 81.4.2 Mạng lưới hoạt động: 91.5Chức năng của ngân hàng thương mại 101.5.1 Chức năng trung gian tín dụng: 101.5.2 Chức năng trung gian thanh toán: 101.5.3 Chức năng tạo tiền: 101.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại 111.6.1 Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ 111.6.2 Sự gia tăng cạnh tranh: 111.6.3 Sự gia tăng chi phí vốn: 121.6.4 Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất: 121.6.5 Cách mạng trong công nghệ ngân hàng: 12Chương 2. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 132.1 Nghiệp vụ tài sản Nợ - Huy động vốn 132.1.1 Vốn của ngân hàng 132.1.2 Vốn tiền gửi 132.1.3 Vốn đi vay 162.1.4 Các nguồn vốn khác 172.2 Nghiệp vụ tài sản có – sử dụng vốn 172.2.1 Nghiệp vụ ngân quỹ 172.2.2 Nghiệp vụ cho vay 172.2.3 Nghiệp vụ đầu tư 192.2.4 Tài sản có khác 192.3 Nghiệp vụ ngoại bảng (nghiệp vụ trung gian) 19Chương 3. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI 213.1 Sơ lược về ngân hàng thương mại ở Việt Nam 213.2 Hoạt động của một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam 223.3 Tác động của các ngân hàng thương mại đến kinh tế Việt Nam 26Chương 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN NHTM VIỆT NAM 294.1. Những vấn đề tồn tại hạn chế sự phát triển của NHTM 294.1.1. Về quản lí mô hình hoạt động 294.1.2. Về việc hoàn thiện văn bản pháp lí: 304.1.3. Về chất lượng hoạt động của các tổ chức 304.2. Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của NHTM Việt Nam 314.2.1. Giải pháp quản lí mô hình hoạt động 314.2.2. Hoàn thiên tính pháp lí cho sự phát triển 334.2.3. Nâng cao qui mô và chất lượng hoạt động của NHTM Việt Nam 33KẾT LUẬN 34TÀI LIỆU THAM KHẢO 35PHỤ LỤC 36

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1 Lịch sử hình thành ngân hàng thương mại 6

1.2 Khái niệm 6

1.3 Phân loại ngân hàng thương mại 7

1.4.1 Cơ cấu tổ chức: 8

1.4.2 Mạng lưới hoạt động: 9

1.5Chức năng của ngân hàng thương mại 10

1.5.1 Chức năng trung gian tín dụng: 10

1.5.2 Chức năng trung gian thanh toán: 10

1.5.3 Chức năng tạo tiền: 10

1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại 11

1.6.1 Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ 11

1.6.2 Sự gia tăng cạnh tranh: 11

1.6.3 Sự gia tăng chi phí vốn: 12

1.6.4 Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất: 12

1.6.5 Cách mạng trong công nghệ ngân hàng: 12

Chương 2. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

2.1 Nghiệp vụ tài sản Nợ - Huy động vốn 13

2.1.1 Vốn của ngân hàng 13

2.1.2 Vốn tiền gửi 13

2.1.3 Vốn đi vay 16

2.1.4 Các nguồn vốn khác 17

2.2 Nghiệp vụ tài sản có – sử dụng vốn 17

2.2.1 Nghiệp vụ ngân quỹ 17

2.2.2 Nghiệp vụ cho vay 17

2.2.3 Nghiệp vụ đầu tư 19

2.2.4 Tài sản có khác 19

2.3 Nghiệp vụ ngoại bảng (nghiệp vụ trung gian) 19

Chương 3. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI 21

3.1 Sơ lược về ngân hàng thương mại ở Việt Nam 21

3.2 Hoạt động của một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam 22

3.3 Tác động của các ngân hàng thương mại đến kinh tế Việt Nam 26

Chương 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN NHTM VIỆT NAM 29

4.1. Những vấn đề tồn tại hạn chế sự phát triển của NHTM 29

4.1.1. Về quản lí mô hình hoạt động 29

4.1.2. Về việc hoàn thiện văn bản pháp lí: 30

4.1.3. Về chất lượng hoạt động của các tổ chức 30

4.2. Một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển của NHTM Việt Nam 31

4.2.1. Giải pháp quản lí mô hình hoạt động 31

4.2.2. Hoàn thiên tính pháp lí cho sự phát triển 33

4.2.3. Nâng cao qui mô và chất lượng hoạt động của NHTM Việt Nam 33

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

PHỤ LỤC 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY