Đề tài Hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 4

1. Thời kỳ hoạt động của các ngân hàng sơ khai 4

2. Từ thế kỷ V đến thế kỷ XVII 5

3. Từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX 6

4. Từ đầu thế kỷ XX đến nay. 6

II. KHÁI NIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 7

1. Khái niệm 7

2. Đặc điểm. 8

III. CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 8

1. Chức năng trung gian tín dụng. 8

2. Chức năng trung gian thanh toán. 9

3. Chức năng tạo tiền 10

IV. NGHIỆP VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 12

1. Nghiệp vụ thuộc tài sản có. 12

2. Nghiệp vụ thuộc tài sản có. 14

V. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 18

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. 18

1. Quá trình hình thành và phát triển. 18

2. Phân loại các ngân hàng thương mại Việt Nam. 20

3. Các loại hình dịch vụ và công cụ của ngân hàng thương mại Việt Nam. 21

II. BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 23

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 25

1. Những thành tựu đã đạt được 25

2. Những hạn chế và tồn tại. 28

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 32

1. Nâng cao chất lượng tín dụng. 32

2. Kiện toàn, cơ cấu lại và hiện đại hoá toàn hệ thống. 34

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng ngừa rủi ro. 35

4. Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ 36

5. Đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ và nhân viên ngân hàng. 37

KẾT LUẬN 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY