Đề tài Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính của Công ty Thương mại Thành Hưng

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I 2 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LẬP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 2I-/ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 21. Khái niệm về Báo cáo tài chính. 22. Sự cần thiết của việc lập và phân tích Báo cáo tài chính. 2II-/ NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 31. Yêu cầu. 32. Nội dung của Báo cáo tài chính. 3III-/ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. 41. Khái niệm. 42. Nội dung kết cấu của bảng cân đối kế toán. 43. Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán. 5IV-/ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 61. Nội dung, kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) 62. Cơ sở số liệu và phương pháp lập. 7V-/ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ. 81. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 82. Phương pháp lập. 8VI-/ BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 11VII-/ VIỆC PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ ĐƯỢC TIẾN HÀNH NHƯ SAU: 12PHẦN II 13 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13I-/ KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG 13II-/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. 14III-/ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. 19KẾT LUẬN 21TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I 2

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LẬP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 2

I-/ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 2

1. Khái niệm về Báo cáo tài chính. 2

2. Sự cần thiết của việc lập và phân tích Báo cáo tài chính. 2

II-/ NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 3

1. Yêu cầu. 3

2. Nội dung của Báo cáo tài chính. 3

III-/ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. 4

1. Khái niệm. 4

2. Nội dung kết cấu của bảng cân đối kế toán. 4

3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán. 5

IV-/ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6

1. Nội dung, kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) 6

2. Cơ sở số liệu và phương pháp lập. 7

V-/ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ. 8

1. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 8

2. Phương pháp lập. 8

VI-/ BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 11

VII-/ VIỆC PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

DỰA TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ ĐƯỢC TIẾN HÀNH NHƯ SAU: 12

PHẦN II 13

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN

ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC LẬP

VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13

I-/ KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THÀNH HƯNG 13

II-/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN. 14

III-/ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY