Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động ở Công ty vận tải Biển Bắc

Lời mở đầu 1

Chương I: Vai trò của tổ chức và sự cần thiết phải hoàn thiện lao động 2

I. Khái niệm và nội dung tổ chức lao động 2

1. Khái niệm về tổ chức lao động 2

2. Vai trò của tổ chức lao động trong doanh nghiệp 3

3. Nội dung tổ chức lao động 4

3.1. Tuyển dụng nhân lực 4

3.2. Cải tiến việc tổ chức và phục vụ nơi làm việc 5

3.3. Hoàn thiện các hình thức phân công và hiệp tác lao động. 8

4. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 10

4.1. Nội dung và tác dụng 10

4.2. Nguyên tắc và phương pháp của đào tạo để phát triển nguồn nhân lực 11

5. Thù lao cho lao động 13

5.1. Khuyến khích vật chất 13

5.2. Những khuyến khích về mặt tinh thần 14

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lao động 14

1. Các nhân tố bên trong 14

1.1. Mục tiêu của tổ chức 15

1.2. Bầu không khí văn hoá của tổ chức 15

1.3. Chất lượng nguồn nhân lực 15

1.4. Chính sách của công ty 16

1.5. Nguôn tài chính của công ty 16

1.6. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 16

1.7. Đặc điểm về sản phẩm 16

2. Các nhân tố bên ngoài 17

2.1. Bối cảnh kinh tế 17

2.2. Dân số và lao động 17

2.3. Pháp luật 17

2.4. Khoa học kỹ thuật 17

2.5. Đa dạng hoá lực lượng lao động 17

2.6. Xu hướng phát triển văn hoá- xã hội 18

III. Sự cần thiết, đặc điểm và yêu cầu tổ chức lao động 18

1. Sự cần thiết của công tác tổ chức lao động 18

2. Đặc điểm và yêu cầu của việc tổ chức lao động 19

2.1. Các đặc điểm cơ bản. 19

2.2. Yêu cầu của việc tổ chức lao động 20

Chương II: Thực trạng công tác tổ chức lao động ở Công ty vận tải Biển Bắc 21

I. Những đặc điểm của Công ty vận tải Biển Bắc ảnh hưởng đến công tác tổ chức lao động 21

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty vận tải Biển Bắc 21

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 22

2.1. Chức năng 22

2.2. Các dịch vụ cung cấp: 22

3. Mục tiêu, phương châm kinh doanh của công ty 22

4. Một số kết quả đạt được của Công ty vận tải Biển Bắc trong 2 năm 2004 và 2005 23

II. Thực trạng về công tác tổ chức lao động tại Công ty vận tải Biển Bắc trong thời gian qua 25

1. Tuyển dụng nhân viên 25

1.1. Với lao động thừa hành 25

1.2. Tuyển dụng lao động quản trị 26

2. Đào tạo nguồn nhân lực 27

3. Thù lao cho lao động 27

3.1. Khuyến khích lợi ích vật chất 28

3.2. Khuyến khích tinh thần 30

4. Đánh giá thành tích của người lao động 30

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức lao động của công ty 31

1. Nhóm nhân tố khách quan 31

1.1. Nền kinh tế quốc gia và thế giới 31

1.2. Thị trường lao động 31

1.3. Khách hàng 32

1.4. Đối thủ cạnh tranh 32

1.5. Chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước 32

1.6. Khoa học công nghệ 33

2. Nhân tố chủ quan 33

2.1. Đặc điểm về cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 33

3. Nguồn lao động trong công ty 38

Chương III Hoàn thiện công tác tổ chức lao động ở Công ty vận tải Biển Bắc 41

I. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2006 41

1. Mục tiêu phấn đấu 41

2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 41

II. Phương hướng về tổ chức lao động trong công ty 41

1. Phương hướng nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động 41

2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty 42

3. Phương hướng trong công tác tổ chức cán bộ 43

4. Phương hướng về công tác đào tạo 43

III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức lao động tại Công ty vận tải Biển Bắc 43

1. Triển khai hoạt động phân tích công việc 43

2. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực 45

3. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng 46

3.1. Đối với công tác tuyển dụng lao động 46

3.2. Đối với công tác tuyển chọn 48

4. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động 49

5. Thực hiện tốt công tác đãi ngộ nhân sự cho người lao động 50

5.1. Chế độ tiền lương 50

5.2. Chế độ quỹ lương, phúc lợi 51

6. Công bằng khi đánh giá thực hiện công việc 53

7. Xây dựng nền văn hoá công ty lành mạnh. 53

8. Tạo ra môi trường tốt cho người lao động. 54

Danh mục tài liệu tham khảo 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY