Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Đóng tàu vận tải Hải Dương

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1. khái niệm, phân loại và đánh giá cơ bản về nguyên vật liệu.

1.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu

1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu

1.1.3. Đánh giá nguyên vật liệu

1. 3.1.Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu

1.3.2. Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu

1.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu

1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng

1.2.2. Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.3. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu

1.3.1. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.3.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng

1.3.1.2. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu

1.3.2. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.3.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng

1.3.2.2. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật kiệu

1.3.2.3.Kiểm kê nguyên vật liệu

1.4. Các hình thức kế toán

1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ Cái

1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung

1.4.3. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ

1.4.4. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

2.1. Đặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.5. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.2. Tổ chức hệ thống kế toán và bộ máy kế toán của công ty

2.2.1Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong công ty

2.2.2. Hinhf thức kế toán áp dụng tại công ty

2.2.3.Hệ thống tài khoản kế toán công ty sử dụng

2.2.4. Chứng từ kế toán áp dụng tại công ty

2.2.5. Sổ kế toán áp dụng tại công ty

2.2.6. Báo cáo kế toán áp dụng tại công ty

2.3. Thực trang tổ chức kế toán tại công ty đóng tàu vận tải Hải Dương.

2.3.1. Đặc điểm tình hình quản ly, cung cấp, dự trữ, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty

2.3.2. Phân loại nguyên vật liệu

2.4. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty

2.4.1. Trinhf tự nhập kho nguyên vật liêu vật liệu tại công ty

2.4.2. Trinhf tự xuất kho nguyên vật liệu tại công ty

2.5. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

2.5.1. Tài khoản kế toán sử dụng

2.5.2Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu nhập kho

2.5.3. kế toán tổng hợp nguyên vật liệu xuất kho

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty

3.1.1. Nhận xét chung về công ty

3.1.2. Những ưu điểm

3.1.3. Một số hạn chế

3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY