Đề tài Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 2

LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 2

KHU VỰC I 2

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1.1. Quản lý 2

1.1.2. Lao động quản lý 5

1.1.3. Bộ máy quản lý 7

1.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 8

1.1.5. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 16

1.1.6. Nội dung cơ bản của tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp 17

1.2. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC I 27

CHƯƠNG 2 28

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC I 28

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC I 28

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I 28

2.1.2. Phân tích chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I 30

2.1.3. Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I 32

2.1.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I 36

2.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC I 37

2.2.1. Phân tích cơ cấu tổ chức quản lý và phân chia chức năng quản lý của Trung tâm dịch vụ viễn thông khu vực I 37

2.2.2. Phân tích chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và mối quan hệ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm 40

2.2.3. Phân tích tình hình lao động của Trung tâm 73

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC I 75

2.3.1. Những thành quả đạt được 75

2.3.2. Những tồn tại chính 76

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên 77

CHƯƠNG 3 79

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC I 79

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOÀN THIỆN 79

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG KHU VỰC I 80

3.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 80

3.2.2. Sắp xếp, bố trí lại lao động trong các bộ phận quản lý 80

3.2.3. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ quản lý 83

3.2.4. Hoàn thiện công tác tuyển chọn và bố trí lao động quản lý 86

3.2.5. Tạo động lực cho cán bộ quản lý 88

3.2.6. Xây dựng tiêu chuẩn đối với cán bộ chủ chốt 88

3.2.7. Điều kiện áp dụng và hiệu quả tổng hợp của việc áp dụng các biện pháp trên 91

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY