Đề tài Hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty TNHH An Hưng Phát BT trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I – lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại 3

I. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng ở doanh nghiệp thương mại 3

1. Khái niệm và ý nghĩa của bán hàng trong Doanh nghiệp thương mại: 3

1.1. Khái niệm bán hàng: 3

1.2.ý nghĩa của bán hàng: 3

2. Đặc điểm 3

2.1 Đối tượng phục vụ 3

2.2 Các phương thức và hình thức bán hàng 3

2.2.1 Phương thức bán buôn: 4

2.2.2 Phương thức bán lẻ 5

2.2.3. Phương thức bán hàng đại lý: 6

2.3 Các phương thức thanh toán : 7

2.3.1 Phương thức thanh toán trực tiếp: 7

2.3.2 Phương thức thanh toán không trực tiếp 7

2.3.3 Phương thức thanh toán chậm: 8

3. Nội dung chuẩn mực kế toán nghiệp vụ bán hàng theo VAS 14 8

3.1. Các thuật ngữ có liên quan đến bán hàng và cung cấp dịch vụ 8

3.2. Xác định doanh thu 8

3.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu: 10

4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng 10

4.1. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng: 10

4.2. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng: 11

5. Giá bán và giá vốn của hàng hóa: 11

5.1. Giá bán của hàng hoá: 11

5.2. Giá vốn của hàng bán: 12

5.2.1. Phương pháp tính trị giá mua của hàng hoá xuất kho trong trường hợp kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết hàng hoá theo trị giá mua thực tế của hàng hoá: 12

5.2.1.1. Phương pháp tính trị giá thực tế bình quân gia quyền: 12

5.2.1.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước: 13

5.2.1.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước: 13

5.2.1.4. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh: 14

5.2.2. Phương pháp tính trị giá mua của hàng hoá xuất kho trong trường hợp kế toán tổng hợp hàng hoá theo giá mua thực tế và kế toán chi tiết hàng hoá theo giá hạch toán: 14

II - Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 14

1. Hạch toán ban đầu: 14

2. Tài khoản sử dụng: 15

3.Trình tự hạch toán 20

3.1 Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở doanh nghiệp thương mại áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 20

3.1.1. Bán buôn: 20

3.1.2. Bán lẻ 22

3.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở doanh nghiệp thương mại áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 25

4. Sổ kế toán và hình thức kế toán: 26

4.1. Sổ kế toán: 26

4.2. Hình thức kế toán: 26

4.2.1.Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái: 27

Sơ đồ : trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán 27

nhật ký sổ cái 27

4.2.2.Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 28

Sơ đồ : trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 28

4.2.3. Hình thức kế toán nhật ký chung: 29

Sơ đồ : trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chung 30

4.2.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 30

4.2.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 31

Chương 2 – thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH an hưng phát bt 32

I - Tổng quan về công ty TNHH An Hưng Phát BT 32

1. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty 32

1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty: 32

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 33

1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 33

1.4. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng tại công ty: 35

1.4.1. Các phương thức bán hàng: 35

1.4.2 Phương thức thanh toán: 36

1.4.3. Phương pháp xác định giá của công ty: 36

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 37

II - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN HƯNG PHÁT BT 38

1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty 38

1.1. Tổ chức hạch toán ban đầu 38

1.2 . Tài khoản sử dụng: 42

1.3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ bán hàng chủ yếu: 44

1.3.1. Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho: 44

1.3.2. Kế toán nghiệp vụ bán lẻ: 48

1.4. Sổ kế toán nghiệp vụ bán hàng: 51

2. Đánh giá thực trạng về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở công ty TNHH An Hưng Phát BT 55

2.1. Về ưu điểm: 55

2.1.1.Về công tác tổ chức hạch toán ban đầu: 55

2.1.2.Về tài khoản sử dụng: 55

2.1.3. Phương pháp hạch toán: 55

2.1.4. Về công tác tổ chức hệ thống sổ sách kế toán: 56

2.2. Hạn chế : 57

2.2.1. Về việc lập và luân chuyển chứng từ: 57

2.2.2. Về tài khoản sử dụng: 57

2.2.3. Về phương pháp hạch toán: 57

2.2.4. Về hệ thống sổ sách kế toán: 57

2.2.5. Những mặt hạn chế khác: 58

CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 59

I . SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÔNG TY TNHH AN HƯNG PHÁT BT: 59

2. Yêu cầu của việc hoàn thiện: 59

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH AN HƯNG PHÁT BT 61

1. Các giải pháp: 61

1.1. Về công tác tổ chức chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ kế toán 61

1.2. Về tài khoản sử dụng: 62

1.3. Về công tác ké toán: 63

1.4. Về sổ sách kế toán: 64

1.5. Các giải pháp khác: 65

1.5.1. Việc xây dựng hệ thống danh điểm hàng hoá 65

1.5.2. Việc tập hợp và phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý bán hàng: 66

1.5.3. Về giá vốn hàng bán: 68

2. Hiệu quả của giải pháp: 69

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY