Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty công trình giao thông 208

Lời nói đầu 1

Chương I- Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 2

I- Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 2

1. Vai trò, vị trí và đặc điểm của ngành xây lắp 2

2. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp 4

3. Đặc điểm và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

3.1. Chi phí sản xuất 4

3.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 7

4. Nhiệm vụ của kế toán 9

III- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 9

1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 9

1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 9

1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 10

2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp theo chế độ kế toán hiện hành 11

2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11

2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 13

2.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 14

2.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 17

2.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 18

2.6. Kế toán tổng hợp chi phí 20

III- Các phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21

1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 21

2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 22

3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo giá trị dự toán 23

V- Tính giá thành sản phẩm xây lắp 23

1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 23

2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 24

2.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY