Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty VIRASIMEX

Công ty VIRASIMEX tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô tương đối lớn, địa bàn hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tổ chức công tác kế toán theo hình thức vừa phân tán, vừa tập trung. Đây là hình thức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty vì các đơn vị phụ thuộc nằm cách xa Công ty, phương tiện đi lại, liên lạc còn hạn chế, áp dụng hình thức này đảm bảo công tác kế toán được đầy đủ, thúc đẩy hạch toán kinh tế nội bộ. Theo hình thức này, kế toán Công ty thực hiện việc hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị phụ thuộc, thu nhận, tổng hợp các tài liệu, số liệu do các đơn vị phụ thuộc gửi đến, thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở văn phòng Công ty để tổng hợp, lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. ở các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Hải phòng, Lào cai, Lạng sơn trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty. Hạch toán theo chế độ kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng. Bộ máy quản lý của các Xí nghiệp, chi nhánh đặt dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc. Các xí nghiệp sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty gồm 6 Xí nghiệp và có những phòng kế toán riêng được quyền hạch toán đầy đủ và cuối mỗi quý nộp các báo cáo kết quả để Công ty kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và lập báo cáo toàn Công ty. Xuất phát từ những nhiệm vụ và yêu cầu mà bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo sơ đồ sau:Phòng kế toán của công ty có 7 người được chia thành các bộ phận và có nhiệm vụ như sau: - Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán có nhiệm vụ tổ chức, điều hành toàn bộ hệ thống kế toán của Công ty, làm tham mưu cho Giám đốc về hoạt động tài chính, thu, chi tiền mặt, kế hoạch tìm nguồn tài trợ, vay vốn Ngân hàng của toàn bộ Công ty. Tổ chức kiểm tra kế toán trong toàn Công ty, nghiên cứu vận dụng các chế độ chính sách về Tài chính, Kế toán của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của Công ty, xét thấy báo cáo kế toán của các dơn vị cơ sở và toàn công ty trước khi gửi lên cơ quan chủ quản tài chính Ngân hàng Đồng thời tham mưu cho Giám đốc Công ty bố trí sắp xếp nhân sự cuả phòng Tài chính Kế toán. - Phó phòng Kế toán: Có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu số phát sinh của tất cả các tài khoản đồng thời phụ trách các tài khoản 156, 511, 911. Cuối tháng, cuối quý lập các báo cáo kế toán. Đồng thời cùng với kế toán trưởng làm nhiệm vụ phân tích các hoạt động kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty – từ đó có ý kiến đề xuất và giải pháp hoàn thiện. - Bộ phận kế toán tổng hợp máy tính có nhiệm vụ vào sổ các tài khoản mở trên văn phòng Công ty, chịu trách nhiệm hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ Kế toán phát sinh và tông rhợp số liệu của toàn Công ty. Cụ thể là việc nhập chứng từ, kiểm soát các chứng từ, trên cơ sở đó, lập các báo cáo kế toán và phát hành kế toán phát sinh trên Công ty, thu nhận, kiểm tra, xét duyệt các báo cáo kế toán của các đơn vị trực thuộc gửi lên và tổng hợp số liệu để báo cáo kế toán chung của Công ty. - Bộ phận kế toán quỹ và các nghiệp vụ khác: Có nhiệm vụ hạch toán tiền mặt và ghi vào sổ chi tiết chi phí ( đối với những khoản chi liên quan đến chi phí, đối chiếu công nợ, đôn đốc thanh toán nợ phải thu và nợ phải trả trong và ngoài nước). - Bộ phận kế toán tiền gửi và công nợ nước ngoài: Có nhiệm vụ lập phiếu thu, chi tiền mặt, theo dõi các khoản thu chi từ tiền gửi Ngân hàng, hạch toán tổng hợp và chi tiết tiền gửi, tiền vay, tính toán lãi tiền vay, tiền gửi, làm các thủ tục vay Ngân hàng và thanh toán qua Ngân hàng. - Bộ phận thanh toán nội bộ: Do một người phụ trách kiêm thủ quỹ, có nhiệm vụ theo dõi các khản phải thu, phải trả, tạm ứng và thanh toán tạm ứng, thanh toán nội bộ, thanh toán với ngân sách đồng thời kiêm kế toán tài sản cố định và nguồn vốn các quỹ Xí nghiệp. - Bộ phận kế toán tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Có nhiệm vụ tập hợp chi phí trong Công ty cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời hạch toán toàn bộ các Xí nghiệp có liên quan đến việc thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Công ty VIRASIMEX tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô tương đối lớn, địa bàn hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tổ chức công tác kế toán theo hình thức vừa phân tán, vừa tập trung. Đây là hình thức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty vì các đơn vị phụ thuộc nằm cách xa Công ty, phương tiện đi lại, liên lạc còn hạn chế, áp dụng hình thức này đảm bảo công tác kế toán được đầy đủ, thúc đẩy hạch toán kinh tế nội bộ. Theo hình thức này, kế toán Công ty thực hiện việc hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán ở các đơn vị phụ thuộc, thu nhận, tổng hợp các tài liệu, số liệu do các đơn vị phụ thuộc gửi đến, thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở văn phòng Công ty để tổng hợp, lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. ở các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Hải phòng, Lào cai, Lạng sơn trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty. Hạch toán theo chế độ kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại Ngân hàng. Bộ máy quản lý của các Xí nghiệp, chi nhánh đặt dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Các xí nghiệp sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty gồm 6 Xí nghiệp và có những phòng kế toán riêng được quyền hạch toán đầy đủ và cuối mỗi quý nộp các báo cáo kết quả để Công ty kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và lập báo cáo toàn Công ty. Xuất phát từ những nhiệm vụ và yêu cầu mà bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo sơ đồ sau:

Phòng kế toán của công ty có 7 người được chia thành các bộ phận và có nhiệm vụ như sau:

- Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán có nhiệm vụ tổ chức, điều hành toàn bộ hệ thống kế toán của Công ty, làm tham mưu cho Giám đốc về hoạt động tài chính, thu, chi tiền mặt, kế hoạch tìm nguồn tài trợ, vay vốn Ngân hàng của toàn bộ Công ty. Tổ chức kiểm tra kế toán trong toàn Công ty, nghiên cứu vận dụng các chế độ chính sách về Tài chính, Kế toán của Nhà nước vào điều kiện cụ thể của Công ty, xét thấy báo cáo kế toán của các dơn vị cơ sở và toàn công ty trước khi gửi lên cơ quan chủ quản tài chính Ngân hàng Đồng thời tham mưu cho Giám đốc Công ty bố trí sắp xếp nhân sự cuả phòng Tài chính Kế toán.

- Phó phòng Kế toán: Có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu số phát sinh của tất cả các tài khoản đồng thời phụ trách các tài khoản 156, 511, 911. Cuối tháng, cuối quý lập các báo cáo kế toán. Đồng thời cùng với kế toán trưởng làm nhiệm vụ phân tích các hoạt động kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty – từ đó có ý kiến đề xuất và giải pháp hoàn thiện.

- Bộ phận kế toán tổng hợp máy tính có nhiệm vụ vào sổ các tài khoản mở trên văn phòng Công ty, chịu trách nhiệm hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ Kế toán phát sinh và tông rhợp số liệu của toàn Công ty. Cụ thể là việc nhập chứng từ, kiểm soát các chứng từ, trên cơ sở đó, lập các báo cáo kế toán và phát hành kế toán phát sinh trên Công ty, thu nhận, kiểm tra, xét duyệt các báo cáo kế toán của các đơn vị trực thuộc gửi lên và tổng hợp số liệu để báo cáo kế toán chung của Công ty.

- Bộ phận kế toán quỹ và các nghiệp vụ khác: Có nhiệm vụ hạch toán tiền mặt và ghi vào sổ chi tiết chi phí ( đối với những khoản chi liên quan đến chi phí, đối chiếu công nợ, đôn đốc thanh toán nợ phải thu và nợ phải trả trong và ngoài nước).

- Bộ phận kế toán tiền gửi và công nợ nước ngoài: Có nhiệm vụ lập phiếu thu, chi tiền mặt, theo dõi các khoản thu chi từ tiền gửi Ngân hàng, hạch toán tổng hợp và chi tiết tiền gửi, tiền vay, tính toán lãi tiền vay, tiền gửi, làm các thủ tục vay Ngân hàng và thanh toán qua Ngân hàng.

- Bộ phận thanh toán nội bộ: Do một người phụ trách kiêm thủ quỹ, có nhiệm vụ theo dõi các khản phải thu, phải trả, tạm ứng và thanh toán tạm ứng, thanh toán nội bộ, thanh toán với ngân sách đồng thời kiêm kế toán tài sản cố định và nguồn vốn các quỹ Xí nghiệp.

- Bộ phận kế toán tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Có nhiệm vụ tập hợp chi phí trong Công ty cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời hạch toán toàn bộ các Xí nghiệp có liên quan đến việc thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY