Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 2

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 2

1.1.1. Lý nghĩa, vai trò của kế toán bán hàng. 2

1.1.2 Yêu cầu và nhiệm vụ của việc hạch toán bán hàng và kết quả bán hàng

1.1.3. Các ph¬uơng thức bán hàng

1.2. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6

1.2.1 Kế toán bán hàng 6

1.2.2. Phương pháp hạch toán. 8

1.3. Hạch toán kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 12

1.3.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 12

1.3.2. Phương pháp hạch toán 13

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRƯỜNG SINH 15

2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển. 15

2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của Công ty. 15

2.3. Đặc điểm về tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty. 16

2.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 17

2.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh 18

2.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 18

2.5.2. Tổ chức công tác kế toán 19

2.6. Đặc điểm tổ chức nghiệp vụ bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh. 23

2.6.1. Phương thức bán hàng 23

2.6.2. Phương thức thanh toán Công ty đang áp dụng. 24

2.6.3. Các chỉ tiêu liên quan đến tiêu thụ. 24

2.7. Trình tự kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh 25

2.7.1. Lập chứng từ kế toán 25

2.7.2. Trình tự luân chuyển chứng từ và kiểm tra chứng từ kế toán 25

2.7.3. Trình tự ghi sổ và lên báo cáo 26

2.8. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh. 26

2.8.1. Kế toán doanh thu bán hàng 26

2.8.2. Kế toán giá vốn hàng bán: 43

2.8.3. Kế toán chi phí bán hàng: 44

2.8.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 46

2.8.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 48

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MINH TRƯỜNG SINH 58

3.1. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán bàng ở công ty 58

3.1.1. Nhận xét chung về Công ty 58

3.1.2. Một số ưu điểm: 58

3.1.3. Một số nhược điểm: 59

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Minh Trường Sinh 60

3.2.1. Bộ máy kế toán của Công ty 60

3.2.2. Các khoản công nợ phải thu: 60

3.2.3. Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. 60

3.2.4. Một số biện pháp để thúc đẩy bán hàng 61

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY