Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất - Tính giá thành sản phẩm và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xây dựng 492

CHƯƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 2

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 2

1. Chi phớ và cỏc cỏch phõn loại chi phớ. 2

1.1. Khỏi niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phớ 2

1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất 3

2. Giỏ thành và cỏc loại giỏ thành 6

2.1 Khỏi niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giỏ thành sản phẩm xõy lắp

2.2. Phõn loại giỏ thành 7

3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 9

3.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 9

3.2 Đối tượng tính giá thành 10

4. Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm và ý nghĩa của việc tính đúng, đủ giá thành 10

4.1 Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm 10

4.2 Ý nghĩa của việc tính đúng, tính đủ giá thành 11

II. ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 12

1. Đặc điểm kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12

2. Hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành 14

3. Các bước hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 15

III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYấN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 16

IV. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CễNG TRỰC TIẾP 17

V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CễNG 17

VI. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 21

VII. HẠCH TOÁN THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT 22

VIII. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ 23

1. Tổng hợp chi phớ sản xuất 23

2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm làm dở 23

IX. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH CHỦ YẾU 25

X.HẠCH TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP THEO PHƯƠNG THỨC KHOÁN GỌN 27

1. Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng 27

1.1 Hạch toán tại đơn vị giao khoán 27

1.2 .Hạch toán tại đơn vị nhận khoán 28

2. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 28

2. 1 Hạch toán tại đơn vị giao khoán 28

2.2 Hạch toán tại đơn vị nhận khoán 28

IX. Mễ HèNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÁC NƯỚC 29

1. Mụ hỡnh của nước Mỹ 29

2. Mụ hỡnh của Phỏp 30

VI. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN TRONG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 32

1. Hỡnh thức nhật ký sổ cỏi 32

2. Hỡnh thức nhật ký chung 33

3. Hỡnh thức chứng từ ghi sổ. 33

4. Hỡnh thức nhật ký – chứng từ 33

PHẦN II: TèNH HèNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CễNG TY XÂY DỰNG 492 34

I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 34

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Cụng ty. 36

3. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn và cụng tỏc kế toỏn tại Cụng ty. 38

3.1. Đặc điểm chung 38

3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán 39

3.3. Đặc điểm của hệ thống tài khoản và hỡnh thức sổ kế toỏn tại Cụng ty 40

4. Đặc điểm quy trỡnh sản xuất của cụng ty xõy dựng 492 41

II.ĐẶC ĐIỂM HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 492 42

1.Đối tượng hạch toán chi phí và tính giá thành 42

2. Đặc điểm các khoản mục 42

3. Phương pháp và trỡnh tự hạch toỏn chi phớ sản xuất, tớnh giỏ thành 43

III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYấN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 44

1. Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu 44

2. Nội dung hạch toỏn 44

IV. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NHÂN CễNG TRỰC TIẾP 47

1. Đặc điểm chi phí nhân công trực tiếp 48

2. Nội dung hạch toỏn 49

V. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CễNG 51

1. Đặc điểm chi phí sử dụng máy thi công 51

2. Nội dung hạch toỏn 52

VI. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 56

1. Đặc điểm chi phí sản xuất chung 56

2. Nội dung hạch toỏn 57

2.1. Chi phớ nhõn viờn quản lý đội, xí nghiệp 57

2.2. Chi phớ vật liệu, cụng cụ dụng cụ 57

2.3. Hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định 58

2.4. Hạch toỏn chi phớ dịch vụ mua ngoài và chi phớ khỏc bằng tiền 58

VII. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 61

1.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 61

2. Tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 65

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 492

I. NHẬN XẫT CHUNG VỀ CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY XÂY DỰNG 492 67

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CễNG TY XÂY DỰNG 492 70

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 70

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 71

2.1. Kiến nghị về việc luõn chuyển chứng từ 71

2.2. Kiến nghị về hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 71

2.3. Kiến nghị về hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 72

2.4. Kiến nghị về phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 73

2.5. Kiến nghị về vấn đề quản lý vốn cho sản xuất 74

2.6. Kiến nghị về kế toỏn mỏy vi tớnh 75

2.7. Kiến nghị về kế toỏn quản trị 76

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 79

1 . Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 79

2. Một số biện phỏp giảm chi phớ sản xuất và hạ giỏ thành sảm phẩm 81

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY