Đề tài Hoàn thiện công tác Xây dựng và ban hành văn bản ở Tổng công ty Mía đường I

Lời cảm ơn

Lời nói đầu

CHƯƠNG I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 1

I- Một số vấn đề về văn bản 1

1. Khái niệm văn bản 1

2. Chức năng văn bản 1

2.1. Chức năng thông tin văn bản 1

2.2. Chức năng quản lý 2

2.3. Chức năng pháp lý 2

2.4. Chức năng văn hoá - xã hội 2

2.5. Chức năng giao tiếp 2

3. Vai trò của văn bản 3

II- Nội dung công tác xây dựng và ban hành văn bản 3

1. Thể thức của văn bản 3

1.1. Khái niệm chung 3

1.2. Nội dung của thể thức 4

2. Văn phong và ngôn ngữ của văn bản 6

3. Yêu cầu về qui trình xây dựng và ban hành văn bản 6

3.1. Các yêu cầu chung của văn bản sau khi đã xây dựng và ban hành 6

3.2. Quy trình xây dựng văn bản 70

3.3. Qui trình ban hành văn bản 8

CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN TẠI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I 9

I- Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Mía đường I 9

1. Quá trình hình thành và phát triển 9

2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Công ty 10

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động trong Tổng Công ty 12

3.1. Hội đồng quản trị 13

3.2. Ban kiểm soát 14

3.3. Tổng giám đốc 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY