Đề tài Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN TRONG DOANH NGHIỆP 2

I ) KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN 2

1. Khái niệm về tuyển mộ tuyển chọn 2

2. Vai trò của công tác tuyển mộ, tuyển chọn trong doanh nghiệp 2

3. Các nguyên tắc đối với công tác tuyển mộ, tuyển chọn 3

4. Yêu cầu đối với công tác tuyển mộ, tuyển chọn 3

5. Mối liên hệ giữa công tác tuyển mộ, tuyển chọn với việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4

6. Tầm quan trọng của công tác tuyển dụng 4

II/ MỘT SỐ CƠ SỞ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 5

1. Kế họạch hoá nguồn nhân lực 5

2. Phân tích công việc 6

3. Đánh giá thực hiện công việc 7

III/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN 9

1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 9

2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong 10

IV/ TIẾN TRÌNH TUYỂN MỘ TUYỂN CHỌN 11

1. Xác định nhu cầu nhân sự trong doanh nghiệp 11

2. Xác định mục tiêu cụ thể và lập kế hoạch tuyển mộ tuyển chọn 12

3. Xác định nguồn tuyển mộ 12

4. Phương pháp tuyển mộ 14

5. Các bước tuyển chọn nhân lực 15

6. Đánh giá quá trình tuyển mộ, tuyển chọn: 18

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN MỘ, TUYỂN CHỌN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI. 19

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 19

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 19

2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của công ty 20

3. Đặc điểm quy trình công nghệ: 20

4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 23

5. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 25

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 28

1. Đặc điểm kinh doanh 28

1.1.Năng lực tài chính 28

1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 30

1.3.Tỡnh hỡnh lao động 30

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 31

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 32

1.1 Điều động nội bộ (bổ nhiệm chức vụ). 33

1.2 Tuyển dụng mới. 34

IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG THỜI GIAN QUA 44

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI 47

I/ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG MỘT VÀI NĂM TỚI 47

II/MỘT SỐ GIẢI PHÁP 48

1, Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyển dụng 48

2. Hoàn thiện công tác kế họach hoá nguồn nhân lực 48

3. Đối với công tác phân tích công việc : 48

4. Đối với công tác đánh gia thực hiện công việc: 49

5, Các giải pháp khác 51

6. Cải tiến công tác tuyển mộ 51

7. Cải tiến tiến trình tuyển chọn 52

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY