Đề tài Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty CP May Sơn Hà

MỤC LỤC 1

SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 5

LỜI MỞ ĐẦU 6

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 7

I. Khái niệm 7

II. Nguyên tắc tuyển dụng 7

III. Nguồn tuyển dụng 7

IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng 7

V. Quy trình tuyển dụng 8

1. Quy trình tuyển mộ 8

2. Quy trình tuyển chọn 10

VI. ý nghĩa của công tác tuyển dụng 13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ 14

2.1 Một số đặc điểm của công ty cổ phần may sơn hà có ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng 14

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần May Sơn Hà 14

2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh 16

2.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 16

2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm 16

2.1.2.3 Quy trình sản xuất 16

2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty 18

2.1.4 Đặc điểm về lao động của Công ty 20

2.1.4.1 Cơ cấu lao động theo giới 20

2.1.4.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 21

2.1.4.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 22

2.1.5 Thực trạng hoạt động của phòng TCHC 23

a. Công tác tuyển mộ và tuyển chọn 23

b. Các loại hợp đồng lao động 24

c. Tổ chức lao động và định mức lao động 24

d. An toàn vệ sinh lao động 24

e. Thù lao lao động 24

f. Kỷ luật lao động 25

g. Đào tạo nguồn nhân lực 25

2.1.6. Kết quả sản xuất – kinh doanh 25

2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần may sơn hà 26

2.2.1 Thực trạng công tác tuyển mộ 28

2.2.1.1 Nguyên tắc tuyển mộ 28

2.2.1.2 Nguồn tuyển mộ 29

2.2.1.3 Phương pháp tuyển mộ 32

2.2.1.4 Quy trình tuyển mộ 32

2.2.1.5 Kết quả của công tác tuyển mộ 28

2.2.2 Thực trạng công tác tuyển chọn 34

2.2.2.1 Nguyên tắc tuyển chọn ở Công ty 34

2.2.2.2 Nguồn tuyển chọn 34

2.2.2.3 Quy trình tuyển chọn 35

2.2.2.4 Kết quả Công tác tuyển chọn 41

2.2.3 Kết quả của Công tác tuyển dụng 42

2.3 Các nhân tố tác động đến Công tác tuyển dụng 43

2.3.1 Các nhân tố chủ quan 43

2.3.2 Nhân tố khách quan 45

2.4 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần may sơn hà 45

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ 48

3.1: Định hướng phát triển của Công ty 48

3.1.1. Định hướng chung của Công ty 48

3.1.2. Kế hoạch quản trị nhân sự của Công ty 48

3.1.3. Kế hoạch tuyển dụng của Công ty năm 48

3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà 48

1. Thiết lập bộ phận quản trị nhân sự độc lập để tập trung mọi nỗ lực vào công tác quản trị nhân sự nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng 49

2. Xây dựng kế hoạch nhân sự linh hoạt, khoa học cụ thể cho từng giai đoạn, từng thời kỳ biến công tác tuyển dụng từ thế bị động sang thế chủ động 50

3. Nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển toàn diện vai trò của cán bộ làm công tác tuyển dụng nói riêng, công tác quản trị nhân sự nói chung 51

4. Đa dạng nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng 51

5. Phải đánh giá sau tuyển dụng và xây dựng dự trù kinh phí cho công tác tuyển dụng 52

6. Xây dựng chính sách nhân sự khoa học hiệu quả 53

7. Tăng cường công tác chỉ đạo từ giám đốc Công ty và sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty 53

8. Các giải pháp khác nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần May Sơn Hà 54

KẾT LUẬN 56

LỜI CẢM ƠN 57

LỜI CAM ĐOAN 58

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY