Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng cho CBCNV và người lao động ở Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình

Lời cam đoan .1

Lời mở đầu .2

Chương I: Lý luận cơ bản về tiền lương và tiền thưởng.4

1.1 Lý luận cơ bản về tiền lương .4

1.1.1 Bản chất và ý nghĩa của tiền lương .4

1.1.1.1 Bản chất của quỹ tiền lương .4

1.1.1.2 Ý nghĩa của tiền lương .4

1.1.2 Tiền lương là bộ phận chính của quỹ lương .5

1.1.2.1 Khái niệm tiền lương .5

1.1.2.2 Chức năng của tiền lương .6

1.1.2.3 Các nguyên tắc tiền lương .6

1.1.2.4 Các hình thức tiền lương .9

1.1.2.5 Vai trò của tiền lương .13

1.2 Lý luận cơ bản về tiền thưởng .14

1.2.1 Khái niệm tiền thưởng .14

1.2.2 Nội dung của tổ chức tiền thưởng .14

1.2.3 Các hình thức tiền thưởng .15

Chương II : Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình.16

2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình .16

2.1.1 Nhân tố bên ngoài Công ty .16

2.1.1.1 Thị trường lao động .16

2.1.1.2 Luật pháp va các quy định của Chính phủ .17

2.1.1.3 Giá cả thị trường .18

2.1.2 Nhân tố bên trong Công ty .18

2.1.2.1 Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty .18

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty .20

2.1.2.3 Chính sách phân phối tiền thưởng của Công ty .20

2.1.2.4 Đặc điểm về lao động .21

2.1.2.5 Trang bị kỹ thuật .23

2.2 Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư xây dựng Ba Đình .28

2.2.1 Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty .28

2.2.2 Các hình thức trả lương, trả thưởng tại Công ty .29

2.2.3 Thực trạng công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty .29

2.2.3.1 Thực trạng công tác trả lương tại Công ty .29

2.2.3.2 Thực trạng công tác trả thưởng tại Công ty .43

Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Công ty Cổ phần Tư vấn - Đầu tư Xây dựng Ba Đình .47

3.1 Tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý .47

3.2 Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian .49

3.3 Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm .56

3.4 Hoàn thiện công tác trả thưởng .57

Kết luận .59

Danh mục bảng .60

Tài tiệu tham khảo .61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY