Đề tài Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty hoá chất mỏ thuộc tổng công ty than Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG

I. TIỀN LƯƠNG

1.1. Các quan điểm cơ bản về tiền lương.

1.2 Các khái niệm về tiền lương.

II. CÁC YÊU CẦU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN LƯƠNG.

2.1. Chức năng của tiền lương.

2.2. Yêu cầu của việc tổ chức tiền lương.

2.3. Những nguyên tắc cơ bản của tiền lương

2.4. Các hình thức trả lương.

2.5. Hình thức trả lương theo thời gian.

2.5.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn

2.5.2. Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng

2.6. Hình thức trả lương theo sản phẩm.

2.6.1. Điều kiện áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm.

2.6.2. Các chế độ trả lương theo sản phẩm.

a) Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân.

b) Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể

c) Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp.

d) Chế độ trả lương khoán.

e) Chế độ tiền lương theo sản phẩm có thưởng

f) Chế độ tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến.

2.7. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lương ở Công ty hoá chất mỏ thuộc Tổng Công ty than Việt Nam.

CHƯƠNG II

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ

1. Quá trình hình thành.

2. Quá trình phát triển.

3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty Hoá chất Mỏ

a.cơ cấu tổ chức.

b.Đặc điểm:

4. Đặc điểm về lao động và quản lý tiền lương.

a.Đặc điểm lao động.

b.Công tác quản lý tiền lương.

II. THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ

1. Quỹ tiền lương ở công ty hoá chất Mỏ.

1.1. Những nguyên tắc chung về tiền lương ở Công ty Hoá chất Mỏ.

a.những căn cứ pháp lý khi ban hành quy chế tiên lương.

b. Những nguyên tắc chung về tiền lương ở công ty Hoá chất Mỏ.

1.2. Những cơ sở để xác định tiền lương.

a.Tiền lương tối thiểu điều chỉnh theo ngành, vùng.

2. Phương pháp xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương

2.1 Tổng quỹ lương kế hoạch.

2.2. Xác định đơn giá tiền lương

2.3 Quỹ lương cơ quan công ty.

3. Quản lý và sử dụng quỹ tiền lương theo kết quả sản xuất kinh doanh.

3.1. Phương thức giao khoán quỹ lương.

3.2.Tình hình thực hiện kế hoạch lao động - tiền lương của công ty.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ.

1. Những thành công trong công tác tiền lương ở công ty Hoá chất Mỏ.

2. Những hạn chế, tồn tại trong công tác chi trả lương cho lao động tại Công ty.

3. Nguyên nhân của những hạn chế trên.

CHƯƠNG III

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOÀN CHỈNH CÔNG TÁC CHI TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY HOÁ CHẤT MỎ

I. TẠO NGUỒN TIỀN LƯƠNG:

1.1. Hoàn thiện và mở rộng hệ thống kênh phân phối.

1.2. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.

2.1. Các giải pháp chung.

2.2 Củng cố và hoàn thiện đội ngũ làm công tác định mức.

III. GẮN LIỀN LƯƠNG VỚI HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.

3.1. Gắn tiền lương với tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu.

3.2. Gắn tiền lương với nâng cao chất lượng sản phẩm

IV. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU LAO ĐỘNG.

4.1. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ người lao động.

4.2 Tổ chức xắp xếp lại lao động.

V. HOÀN THIÊN CÔNG TÁC TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY