Đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc cho công nhân sản xuất tại xí nghiệp may 2A công ty may Chiến Thắng

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC 3

PHỤC VỤ NƠI LÀM VIỆC 3

I. TỔNG QUAN VỀ NƠI LÀM VIỆC VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ NƠI LÀM VIỆC 3

1. Khái niệm và phân loại nơi làm việc 3

1.1. Khái niệm nơi làm việc 3

1.2. Phân loại nơi làm việc 3

3. Khái niệm, yêu cầu và nhiệm vụ của tổ chức phục vụ nơi làm việc 5

3.1. Khái niệm 5

3.2. Nhiệm vụ của tổ chức và phục vụ nơi làm việc 5

3.3. Các yêu cầu đối với tổ chức và phục vụ nơi làm việc 5

II. NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC NƠI LÀM VIỆC 6

1. Thiết kế nơi làm việc 6

2. Trang bị nơi làm việc 7

2.1. Các thiết bị chính 7

2.2. Các trang bị công nghệ 8

2.3. Các trang thiết bị tổ chức 8

2.5. Các trang bị an toàn, vệ sinh công nghiệp và phục vụ sinh hoạt 8

3. Bố trí nơi làm việc 8

3.1. Các dạng bố trí nơi làm việc 9

3.2. Yêu cầu đối với bố trí nơi làm việc 9

III. TỔ CHỨC PHỤC VỤ NƠI LÀM VIỆC 11

1. Các chức năng phục vụ 11

2. Các nguyên tắc về tổ chức phục vụ nơi làm việc 12

3. Các hình thức phục vụ 13

4. Chế độ phục vụ nơi làm việc 14

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ NƠI LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP MAY 2A CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG 16

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ NƠI LÀM VIỆC 16

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16

1.1. Khái quát về Công ty may Chiến Thắng 16

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty may Chiến Thắng 17

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 20

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 21

2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động 21

2.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng ban 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY