Đề tài Hoàn thiện công tác tiền lương tiền thưởng tại khách sạn Hà Nội Horison

Lời Nói Đầu 1 CHƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ TIỀN LƠNG TIỀN THỞNG CHO NGỜI LAO ĐỘNG TRONG KHÁCH SẠN 41.1 Khách sạn và kinh doanh khách sạn 41.1.1 Khái niệm và kinh doanh khách sạn 4 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 51.1.3 Nội dung kinh doanh khách sạn 71.1.4 Thị trờng kinh doanh khách sạn 81.1.4.1 Cầu khách sạn 81.1.4.2 Cung khách sạn 91.2 Lao động trong khách sạn 101.2.1 Khái niệm và đặc điểm lao động trong khách sạn 101.2.1.1 Khái niệm 101.2.1.2 Đặc điểm lao động trong khách sạn 111.2.2 Cung và cầu lao động 121.2.2.1 Cung lao động 121.2.2.2 Cầu lao động 121.3 Công tác tiền lơng tiền thởng trong khách sạn 12 Nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 121.3.1 Khái niệm và nguyên tắc xác định 141.3.1.1 Khái niệm tiền lơng và nguyên tắc xác định 141.3.1.2 Khái niệm tiền thởng và nguyên tắc xác định 151.3.2 Vai trò và yếu tố tác động đến tiền lơng, tiền thởng 161.3.2.1 Vai trò của tiền lơng, tiền thởng 161.3.2.2 Yếu tố tác động đến tiền lơng, tiền thởng 161.3.3 Các hình thức trả lơng trả thởng 181.3.3.1 Các hình thức trả lơng 181.3.3.2 Các hình thức trả thởng 211.3.4 Ý nghĩa quản lý về tiền lơng tiền thởng 231.4 Tình hình trả tiền lơng, tiền thởng cho ngời lao động trong ngành hiện nay 24 CHƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƠNG TIỀN THUỞNG CỦA KHÁCH SẠN HÀ NỘI HORISON 252.1 Giới thiệu về khách sạn Hà Nội Horison 252.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 252.1.2 Điều kiện kinh doanh 262.1.2.1 Điệu kiện bên trong 262.1.2.2 Điều kiện bên ngoài 272.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý 292.1.3.1 Bộ phận quản lý 292.1.3.2 Bộ phận tác nghiệp 302.1.4 Kết quả kinh doanh khách sạn qua hai năm 2001-2002 322.2 Công tác tiền lơng tiền thởng của khách sạn 332.2.1 Mục tiêu và nguyên tắc trả lơng trả thởng 332.2.1.1 Mục tiêu 332.2.1.2 Nguyên tắc trả lơng trả thởng 342.2.2 Hình thức trả tiền lơng tiền thởng 362.2.2.1 Hình thức trả tiền lơng 362.2.2.2 Hình thức trả tiền thởng 382.2.3 Phơng thức trả tiền lơng tiền thởng 392.2.3.1 Phơng thức trả tiền lơng 392.2.3.2 Phơng thức trả tiền thởng 392.2.4 Tình hình trả tiền lơng tiền thởng qua hai năm 2001-2002 402.2.4.1 Trong toàn khách sạn 402.2.4.2 Trong từng bộ phận 422.2.5 Công tác tiền lơng tiền thởng của một số khách sạn trên địa bàn Hà Nội 462.2.5.1 So sánh với khách sạn Sofitel Plaza 462.2.5.2 So sánh với khách sạn Holidays 492.3 Đánh giá công tác tiền lơng tiền thởng của khách sạn Hà Nội Horison 492.3.1 Dới góc độ Ngời lao động 492.3.1.1 Tiền lơng 492.3.1.2 Tiền thởng 502.3.2 Dới góc độ Khách sạn 502.3.2.1 Tiền lơng 50 2.3.2.2 Tiền thởng 512.3.3 Đánh giá chung 51 CHƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƠNG TIỀN THỞNG TẠI KHÁCH SẠN HORISON .533.1 Xu hớng trả lơng trả thỏng của các khách sạn hiện nay .533.2 Mục tiêu và phơng hớng kinh doanh của khách sạn trong thời gian tới 543.2.1 Xu hớng phát triển thị trờng khách sạn trong thời gian tới 543.2.2 Mục tiêu và phơng hớng kinh doanh của khách sạn trong thời gian tới 563.2.2.1 Mục tiêu kinh doanh của khách sạn 563.2.2.2 Phơng hớng kinh doanh của khách sạn 58 3.3 Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lơng tiền thởng tại khách sạn Hà Nội Horison trong thời gian tới 593.3.1 Áp dụng linh hoạt các hình thức tiền lơng tiền thởng cho các bộ phận khác nhau 593.3.1.1 Đối với tiền lơng 593.3.1.2 Đối với tiền thởng 623.3.2 Phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban trong quản lý tiền lơng 643.3.3 Nghiên cứu công tác tiền lơng tiền thởng của các khách sạn nhằm tạo khả năng cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân lao động giỏi 653.3.4 Tăng mức lơng cứng cho ngời lao động trên cơ sở nâng cao hiệu quả kinh doanh 663.3.4.1 Tăng mức lơng cứng cho ngời lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động 663.3.4.2 Tăng mức lơng cứng cho ngời lao động trên cơ sở tiết kiệm chi phí hoạt động kinh doanh (ngoài tiền lơng) của khách sạn 683.4 Những giải pháp liên quan đến công tác tiền lơng 703.4.1 Kết hợp khuyến khích lợi ích vật chất với tinh thần cho ngời lao động đồng thời có chế độ kỷ luật chặt chẽ đối với ngời lao động 703.4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tiền lơng 723.5 Một số kiến nghị 73 Kết luận 74

Lời Nói Đầu 1

CHƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ TIỀN LƠNG TIỀN THỞNG CHO NGỜI

LAO ĐỘNG TRONG KHÁCH SẠN 4

1.1 Khách sạn và kinh doanh khách sạn 4

1.1.1 Khái niệm và kinh doanh khách sạn 4

1.1.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 5

1.1.3 Nội dung kinh doanh khách sạn 7

1.1.4 Thị trờng kinh doanh khách sạn 8

1.1.4.1 Cầu khách sạn 8

1.1.4.2 Cung khách sạn 9

1.2 Lao động trong khách sạn 10

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm lao động trong khách sạn 10

1.2.1.1 Khái niệm 10

1.2.1.2 Đặc điểm lao động trong khách sạn 11

1.2.2 Cung và cầu lao động 12

1.2.2.1 Cung lao động 12

1.2.2.2 Cầu lao động 12

1.3 Công tác tiền lơng tiền thởng trong khách sạn 12

Nội dung công tác quản trị nguồn nhân lực trong khách sạn 12

1.3.1 Khái niệm và nguyên tắc xác định 14

1.3.1.1 Khái niệm tiền lơng và nguyên tắc xác định 14

1.3.1.2 Khái niệm tiền thởng và nguyên tắc xác định 15

1.3.2 Vai trò và yếu tố tác động đến tiền lơng, tiền thởng 16

1.3.2.1 Vai trò của tiền lơng, tiền thởng 16

1.3.2.2 Yếu tố tác động đến tiền lơng, tiền thởng 16

1.3.3 Các hình thức trả lơng trả thởng 18

1.3.3.1 Các hình thức trả lơng 18

1.3.3.2 Các hình thức trả thởng 21

1.3.4 Ý nghĩa quản lý về tiền lơng tiền thởng 23

1.4 Tình hình trả tiền lơng, tiền thởng cho ngời lao động trong

ngành hiện nay 24

CHƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƠNG TIỀN THUỞNG CỦA KHÁCH SẠN

HÀ NỘI HORISON 25

2.1 Giới thiệu về khách sạn Hà Nội Horison 25

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 25

2.1.2 Điều kiện kinh doanh 26

2.1.2.1 Điệu kiện bên trong 26

2.1.2.2 Điều kiện bên ngoài 27

2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý 29

2.1.3.1 Bộ phận quản lý 29

2.1.3.2 Bộ phận tác nghiệp 30

2.1.4 Kết quả kinh doanh khách sạn qua hai năm 2001-2002 32

2.2 Công tác tiền lơng tiền thởng của khách sạn 33

2.2.1 Mục tiêu và nguyên tắc trả lơng trả thởng 33

2.2.1.1 Mục tiêu 33

2.2.1.2 Nguyên tắc trả lơng trả thởng 34

2.2.2 Hình thức trả tiền lơng tiền thởng 36

2.2.2.1 Hình thức trả tiền lơng 36

2.2.2.2 Hình thức trả tiền thởng 38

2.2.3 Phơng thức trả tiền lơng tiền thởng 39

2.2.3.1 Phơng thức trả tiền lơng 39

2.2.3.2 Phơng thức trả tiền thởng 39

2.2.4 Tình hình trả tiền lơng tiền thởng qua hai năm 2001-2002 40

2.2.4.1 Trong toàn khách sạn 40

2.2.4.2 Trong từng bộ phận 42

2.2.5 Công tác tiền lơng tiền thởng của một số khách sạn trên địa bàn Hà Nội 46

2.2.5.1 So sánh với khách sạn Sofitel Plaza 46

2.2.5.2 So sánh với khách sạn Holidays 49

2.3 Đánh giá công tác tiền lơng tiền thởng của khách sạn Hà Nội Horison 49

2.3.1 Dới góc độ Ngời lao động 49

2.3.1.1 Tiền lơng 49

2.3.1.2 Tiền thởng 50

2.3.2 Dới góc độ Khách sạn 50

2.3.2.1 Tiền lơng 50

2.3.2.2 Tiền thởng 51

2.3.3 Đánh giá chung 51

CHƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƠNG TIỀN THỞNG

TẠI KHÁCH SẠN HORISON .53

3.1 Xu hớng trả lơng trả thỏng của các khách sạn hiện nay .53

3.2 Mục tiêu và phơng hớng kinh doanh của khách sạn trong thời gian tới 54

3.2.1 Xu hớng phát triển thị trờng khách sạn trong thời gian tới 54

3.2.2 Mục tiêu và phơng hớng kinh doanh của khách sạn trong thời gian tới 56

3.2.2.1 Mục tiêu kinh doanh của khách sạn 56

3.2.2.2 Phơng hớng kinh doanh của khách sạn 58

3.3 Giải pháp hoàn thiện công tác tiền lơng tiền thởng tại khách sạn

Hà Nội Horison trong thời gian tới 59

3.3.1 Áp dụng linh hoạt các hình thức tiền lơng tiền thởng cho các bộ

phận khác nhau 59

3.3.1.1 Đối với tiền lơng 59

3.3.1.2 Đối với tiền thởng 62

3.3.2 Phối hợp giữa các bộ phận, phòng ban trong quản lý tiền lơng 64

3.3.3 Nghiên cứu công tác tiền lơng tiền thởng của các khách sạn nhằm tạo

khả năng cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân lao động giỏi 65

3.3.4 Tăng mức lơng cứng cho ngời lao động trên cơ sở nâng cao

hiệu quả kinh doanh 66

3.3.4.1 Tăng mức lơng cứng cho ngời lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động 66

3.3.4.2 Tăng mức lơng cứng cho ngời lao động trên cơ sở tiết kiệm chi phí

hoạt động kinh doanh (ngoài tiền lơng) của khách sạn 68

3.4 Những giải pháp liên quan đến công tác tiền lơng 70

3.4.1 Kết hợp khuyến khích lợi ích vật chất với tinh thần cho ngời lao động

đồng thời có chế độ kỷ luật chặt chẽ đối với ngời lao động 70

3.4.2 Nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tiền lơng 72

3.5 Một số kiến nghị 73

Kết luận 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY