Đề tài Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty cổ phần than Cao Sơn - Cẩm phả - Quảng Ninh

LỜI NÓI ĐẦU.1

Chương I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 4

I. Động lực và tạo động lực lao động . . .4

1. Khái niệm về động lực và tạo động lực lao động . .4

1.1. Khái niệm về động lực . .4

1.2. Khái niệm về tạo động lực lao động .4

2. Các yếu tố tạo động lực trong lao động .4

2.1. Các yếu tố thuộc về bản thân người lao động .5

2.2. Các yếu tố thuộc về công việc .6

2.3. Các yếu tố thuộc về tổ chức .6

II. Các học thuyết về tạo động lực .7

1. Các học thuyết về nhu cầu .7

1.1. Hệ thống thứ bậc nhu cầu của A. M aslow .7

1.2. Học thuyết ERG của Alderfer .8

1.3. Học thuyết về sự thành đạt, liên kết và quyền lực .8

2. Học thuyết tăng cường tích cực .8

3. Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom .9

4. Học thuyết về sự cân bằng .9

5. Học thuyết 2 nhóm yếu tố c ủa F. H erzberg.10

III. Phương hướng và biện pháp tạo động lực trong lao động 10

1. Xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng người lao động .10

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ .11

2.1. Tuyển chọn bố trí người lao động phù hợp với yêu cầu công việc .11

2.2. Tạo điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp l ý .12

2.3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc .12

3. Kích thích lao động .12

3.1. Kích thích vật chất .13

3.1.1. Kích thích thông qua tiền lương ( tiền công) .13

3.1.2. Kích thích thông qua tiền thưởng .13

3.2. Kích thích tinh thần .14

3.2.1. Tạo việc làm ổn định .14

3.2.2. Xây dựng bầu không khí tâm lý xã hội tốt trong tập thể lao động .14

3.2.3. Đào tạo và phát triển .14

IV. Ý nghĩa của việc tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần than Cao Sơn nói riêng 15

1. Ý nghĩa cuả việc tạo động lực cho người lao động .15

2. Sự cần thiết của việc tạo động lực ở Công ty cổ phần than Cao Sơn .15

Chương II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN .17

I. Quá trình hình thành và phát triển, những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến vấn đề tạo động lực cho người lao động ở Công ty cổ phần than Cao Sơn .17

1. Quá trình hình thành và phát triển .17

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty .18

3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh .20

4. Đặc điểm về lao động .22

4.1. Đặc điểm về lao động theo tuổi, giới tính .22

4.2. Đặc điểm về lao động theo trình độ, chuyên môn nghề nghiệp .23

5. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác tạo động lực lao động cho công ty .24

II. Phân tích đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động ở Công ty cổ phần than Cao Sơn . .25

1. Xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho từng người lao động .25

1.1. Xác đ ịnh mục tiêu hoạt động của công ty và làm cho người lao động hiểu rõ mục tiêu đó .25

1.2. Xác định nhiệm vụ cụ thể và tiêu chuẩn thực hiện công việc cho người lao động .27

2. Tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động .28

2.1. Tuyển chọn lao động .28

2.2. Bố trí và sử dụng lao động .30

3. Chính sách đào tạo và phát triển .31

4. Vấn đề trả công khuyến khích người lao động .33

4.1. Quy chế phân chí quỹ lương .33

4.2. Các hình thức trả lương .34

5. Tổ chức thực hiện tiền thưởng .41

6. Đánh giá chung về thực trạng tạo động lực lao động cho công ty cổ phần than Cao Sơn .44

6.1. Ưu điểm: .44

6.2. Nhược điểm .44

6.3. Nguyên nhân tồn tại .45

Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho người lao động ở Công ty cổ phần than Cao Sơn . 46

I. Phương hướng tạo động lực cho người lao động .46

1. Phương hướng phát triển chung ở công ty cổ phần than Cao Sơn trong những năm tới . .46

2. Phương hướng tạo động lực cho người lao động . 47

2.1. Điều kiện lao động .47

2.2. Khen thưởng, kỷ luật lao động .48

2.3. Đào tạo và phát triển .48

2.4. Công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần .49

II. Một số giải pháp hoàn thiện vấn đề tạo động lực cho người lao động ở công ty cổ phần than Cao Sơn . . .49

1. Tiến hành phân tích công việc .49

2. Đánh giá thực hiện công việc . .57

3. Hoàn thiện cách tính lương .62

3.1.Quỹ lương giao khoán .63

3.2.Quỹ tiền lương thực hiện .64

3.3. Hoàn thiện cách trả lương cho người lao động .64

3.3.1. Hoàn thiện cách trả lương theo thời gian (áp dụng với người lao động quản lý .64

3.3.2. Hoàn thiện cách trả lương sản xuất đối với công nhân trực tiếp sản xuất .66

KẾT LUẬN.69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY