Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Phần mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu2. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài4. đối tượng và phạm vi nghiên cứu5. Kết cấu luận văn  Chương I Chi Ngân sách Nhà nước và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý chi ngân sách cho Giáo dục và Đào tạo 1.1 Khái quát về Ngân sách Nhà nước và chi Ngân sách Nhà nước1.2 Vai trò của chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo 1.2.1 Giáo dục- Đào tạo đối với sự nghiệp đổi mới đất nước 1.2.2 Vai trò chi Ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp Giáo dụcvà Đàotạo1.3 Nội dung chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo và các nhân tố ảnh hưởng 1.3.1 Nội dung chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và- Đào tạo 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo1.4 Nội dung quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo 1.4.1 Quản lý định mức chi 1.4.2 Lập kế hoạch chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục- Đàotạo 1.4.3 Thực hiện kế hoạch chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo 1.4.4 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục- Đào tạo1.5 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý chi Ngân sách cho Giáo dục - Đào tạo Chương II Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1996 - 2000  2.1 Một số nét cơ bản về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An 2.2 Tình hình đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An 2.3 Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 2.3.1 Mô hình và tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An 2.3.1.1 Mô hình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo Nghệ An 2.3.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và đào tạo Nghệ An 2.3.2 áp dụng định mức chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo 2.3.3 Lập và phân bổ dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo 2.3.4 Công tác điều hành cấp phát chi Ngân sách Nhà nước cho giáo dục và Đào tạo 2.3.5 Quyết toán và kiểm tra các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo 2.3.6 Tình hình Quản lý và sử dụng kinh phí 2.3.6.1 Quản lý các khoản chi thường xuyên 2.3.6.2 Quản lý chi xây dựng cơ bản tập trung 2.3.7 Một số nhận xét và đánh giá về công tác quản lý chi ngân sách cho Giáo dục và đào tạo  Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nướccho Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Giáo dục và đào tạo của cả nước và Nghệ An giai đoạn 2001 - 2010 3.2 Một số quan điểm cơ bản trong việc hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho Giáo dục và Đaò tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An 3.3 Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo 3.4 Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3.4.1 Hoàn thiện cơ cấu chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo 3.4.2 Hoàn thiện mô hình, cơ chế quản lý; hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi thường xuyên của NSNN cho sự nghiệp giáo dục đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 3.4.3 Hoàn thiện quy trình lập và phân bổ dự toán, cấp phát, thanh quyết toán các nguồn kinh phí chi cho giáo dục đào tạo 3.4.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình chi tiêu các khoản chi NSNN cho giáo dục - đào tạo. Thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán. 3.4.5 Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ở các đơn vị cơ sở giáo dục đào tạo. 3.5. Những điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện giải pháp đề xuất

Phần mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

2. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

4. đối tượng và phạm vi nghiên cứu

5. Kết cấu luận văn

Chương I Chi Ngân sách Nhà nước và sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý chi ngân sách cho Giáo dục và Đào tạo

1.1 Khái quát về Ngân sách Nhà nước và chi Ngân sách Nhà nước

1.2 Vai trò của chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo

1.2.1 Giáo dục- Đào tạo đối với sự nghiệp đổi mới đất nước

1.2.2 Vai trò chi Ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp Giáo dụcvà Đàotạo

1.3 Nội dung chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo và các nhân tố ảnh hưởng

1.3.1 Nội dung chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và- Đào tạo

1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo

1.4 Nội dung quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo

1.4.1 Quản lý định mức chi

1.4.2 Lập kế hoạch chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục- Đàotạo

1.4.3 Thực hiện kế hoạch chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo

1.4.4 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục- Đào tạo

1.5 Sự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý chi Ngân sách cho Giáo dục - Đào tạo

Chương II Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1996 - 2000

2.1 Một số nét cơ bản về Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2.2 Tình hình đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2.3 Thực trạng công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

2.3.1 Mô hình và tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2.3.1.1 Mô hình quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

2.3.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và đào tạo Nghệ An

2.3.2 áp dụng định mức chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo

2.3.3 Lập và phân bổ dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo

2.3.4 Công tác điều hành cấp phát chi Ngân sách Nhà nước cho giáo dục và Đào tạo

2.3.5 Quyết toán và kiểm tra các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục và Đào tạo

2.3.6 Tình hình Quản lý và sử dụng kinh phí

2.3.6.1 Quản lý các khoản chi thường xuyên

2.3.6.2 Quản lý chi xây dựng cơ bản tập trung

2.3.7 Một số nhận xét và đánh giá về công tác quản lý chi ngân sách cho Giáo dục và đào tạo

Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi Ngân sách Nhà nướccho Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

3.1 Mục tiêu định hướng phát triển Giáo dục và đào tạo của cả nước và Nghệ An giai đoạn 2001 - 2010

3.2 Một số quan điểm cơ bản trong việc hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho Giáo dục và Đaò tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

3.3 Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo

3.4 Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3.4.1 Hoàn thiện cơ cấu chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo

3.4.2 Hoàn thiện mô hình, cơ chế quản lý; hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi thường xuyên của NSNN cho sự nghiệp giáo dục đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

3.4.3 Hoàn thiện quy trình lập và phân bổ dự toán, cấp phát, thanh quyết toán các nguồn kinh phí chi cho giáo dục đào tạo

3.4.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quá trình chi tiêu các khoản chi NSNN cho giáo dục - đào tạo. Thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán.

3.4.5 Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ở các đơn vị cơ sở giáo dục đào tạo.

3.5. Những điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện giải pháp đề xuất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY