Đề tài Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

3

1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty Tấm lợp Đông Anh

3

1.1.1. Thông tin chung về Công ty 3

1.1.2. Quá trình ra đời và phát triển. 3

1.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty 5

1.2.1. Sản phẩm 5

1.2.2. Về vốn và tài sản 6

1.2.3. Về lao động 7

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Công ty 8

1.4. Đánh giá tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 11

1.4.1. Về sản xuất tấm lợp A.C 12

1.4.2. Vận tải phục vụ 13

1.4.3. Sản xuất xây lắp 13

1.4.4. Đánh giá về công tác quản lý 15

1.4.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 17

1.5. Phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai 21

1.6. Những thuận lợi khó khăn của công ty 22

1.6.1. Thuận lợi 22

1.6.2. Những khó khăn 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

24

2.1. Hệ thống kế hoạch tại Công ty tấm lợp Đông Anh 24

2.1.1. Bước 1: Xác định các mục tiêu chiến lược 26

2.1.2. Bước 2: Hình thành và lựa chọn chiến lược thực hiện 27

2.1.3. Bước 3: Triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược 27

2.1.4. Bước 4: Xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tác

nghiệp và kế hoạch chiến lược

28

2.2 . Thực trạng công tác lập kế hoạch chiến lược của Công ty Tấm lợp Đông Anh trong thời gian qua

29

2.2.1. Đánh giá môi trường nội bộ Công ty ảnh hưởng đến việc xây

dựng và thực thi kế hoạch chiến lược của Công ty

29

2.2.1.1. Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty 29

2.2.1.2. Năng lực vận tải của Công ty 33

2.2.1.3. Công tác bán hàng và tiếp thị - marketing 35

2.2.1.4. Công tác Tư vấn thiết kế và thi công xây lắp 35

2.2.1.5. Năng lực tư vấn thiết kế 36

2.2.2. Hoạch định và phân tích mối quan hệ giữa Công ty với môi trường bên ngoài

37

2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp (đối thủ cạnh tranh hiện tại) 38

2.2.2.2. Khách hàng 40

2.2.2.3. Nhà cung cấp 40

2.2.2.4. Mối đe doạ từ những dịch vụ thay thế 41

2.2.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 42

2.3. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác lập kế hoạch chiến lược tại Công ty tấm lợp Đông Anh

46

2.3.1. Hoạt động thu thập và xử lý thông tin chưa thực sự được chú

trọng

46

2.3.2. Lựa chọn duy nhất một phương án cho cả một giai đoạn sản

xuất kinh doanh 10 năm

47

2.3.3. Sự phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong công tác lập

kế hoạch còn yếu kém

48

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TẤM LỢP ĐÔNG ANH

49

3.1. Đẩy mạnh hoạt động thu thập và xử lý thông tin 49

3.2. Đầu tư cho công tác nghiên cứu và dự báo môi trường 51

3.3. Nâng cao chất lượng của công tác đánh giá các phương án kế

hoạch

53

3.4. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác xây dựng kế

hoạch chiến lược

54

3.5. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các phòng ban trong

quá trình lập kế hoạch chiến lược tại Công ty

54

KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY