Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty cổ phần Lâm Vũ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

1.1- CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3

1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng,của sản phẩm xây lắp . 3

1.2. Yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý. 5

1.3. Phân loại chi phí sản xuất. 5

1.3.1.Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí. 6

1.3.2.Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 8

1.4- GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8

1.4.1 Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm. 5

1.4.2 Phân loại giá thành.sản phẩm 9

1.5- SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . 9

1.6- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 9

1.1.1.Đối tượng và phưong pháp hạch toán chi phí sản xuất 9

1.1.2.Hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp 11

1.1.3.Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 14

1.7- KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮPTRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 14

1.7.1.Đối tượng và phuong pháp tính giá thành sản phẩm 16

1.7.2.Kỳ hạn tính giá thành sản phẩm 16

1.8- HỆ THỐNG SỔ SÁCH VẬN DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 18

1.5.1.Đối vối doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật chung 18

1.5.2.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái 18

1.5.3.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ 21

1.5.4.Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ 22

1.5.6. .Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán máy 23

CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢPCHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VŨ. 25

2.1-.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VŨ. 25

2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 26

2.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý 26

2.1.3.Tổ chức bộ máy kế toán 28

2.1.4.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp 31

2.1.5.Tổ chức sản xuất- kinh doanh và tình hình tài chính của xí nghiệp trong giai đoạn 2005-2007 34

2.2- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VŨ 36

2.2.1.Một số vấn đề chung về công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 36

2.2.2.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38

2.2.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 48

2.2.4.Kế toán chi phí máy thi công 54

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung .58

2.2.5.1- Chi phí nhân viên phân xưởng: 58

2.25.2.Chi phí nguyên vật liệu: 60

2.2.5.3.Chi phí công cụ dụng cụ: 62

2.2.5.4.Chi phí khấu hao TSCĐ: 64

2.2.5.5.Chi phí dịch vụ mua ngoài: 65

2.2.5.6.Chi phí bằng tiền khác: 65

2.2.5.7.Tổng hợp chi phí sản xuất chung: 67

2.2.6.Kế toán tập hợp chi phí và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 71

2.3-TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VŨ 73

2.3.1.Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Lâm Vũ .

2.3.2.Tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành 75

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VŨ 77

3.1-.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VŨ 79

3.1.1.Ưu điểm: 81

3.1.2. Nhược điểm: 81

3.1.3. Nguyên nhân

2.2- SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 83

3.3-.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM VŨ 84

3.1 Về chi phí nguyên vật liệu. 84

3.2. Về chi phí nhân công trực tiếp. 85

3.3.Về chi phí máy thi công: 85

3.4.Về chi phí sản xuất chung. 85

3.5.Về chi phí thiệt hại trong sản xuất: 85

3.6. Về chi phí giao dịch 86

3.7. Về hình thức sổ sách kế toán. 86

3.4- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 87

3.4.1 Về phía nhà nước và công ty 87

3.4.2 Về phía các phòng 87

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY