Đề tài Hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội

CHƯƠNG1: CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 03

1.1.Khái quát về Ngân hàng thương mại 03

1.1.1.Khái niệm, đặc điểm Ngân hàng thương mại 03

1.1.2.Các hoạt động chủ yếu của NHTM 08

1.1.3.Vai trò của công tác huy động vốn trong hoạt động của NHTM 14

1.2.Công tác huy động vốn của NHTM 14

1.2.1.Nguồn vốn của NHTM 14

1.2.2.Các phương pháp huy động của NHTM 18

1.2.3.Tổ chức công tác huy động của NHTM 22

1.2.3.1.Các căn cứ khi tổ chức công tác huy động vốn của NHTM 22

1.2.3.2.Tổ chức công tác huy động của NHTM 23

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn của NHTM 25

1.3.1.Nhân tố chủ quan 25

1.3.2.Nhân tố khách quan 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 30

2.1.Khái quát về NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội 30

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 30

2.1.2.Cơ cấu tổ chức 31

2.1.2.1.Tổ chức biêm chế bộ máy và cơ cấu cán bộ 31

2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ 32

2.1.2.3.Nhiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh 33

2.1.3.Sơ lược về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2005 34

2.1.3.1.Nguồn vốn 34

2.1.3.2.Sử dụng vốn 36

2.1.3.3.Công tác kinh doanh đối ngoại 38

2.1.3.4.Tình hình tiếp nhận dự án nước ngoài 39

2.1.3.5.Kết quả tài chính 40

2.2.Thực trạng về công tác huy động của Chi nhánh 41

2.2.1.Tình hình chung về công tác huy động vốn 41

2.2.2.Các biệm pháp huy động vốn mà Chi nhánh áp dụng 42

2.2.3.Kết quả huy động vốn của Chi nhánh 45

2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn 50

2.3.1.Kết quả 50

2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân 52

2.3.2.1.Hạn chế 52

2.3.2.2.Nguyên nhân 53

Chủ quan 53

Khách quan 55

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN

TẠI CHI NHÁNH 57

3.1. Định hướng phát triển 57

3.2.Giải pháp 58

3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketinh trên thị trường 59

3.2.2.Huy động vốn theo cơ cấu một cách hợp lý 60

3.3.Kiến nghị 60

3.3.1.Kiến nghị với NHNN&PTNT Việt Nam 60

3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 61

3.3.3.Kiến nghị với Chính phủ 62

Kết luận 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY