Đề tài Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG

DOANH NGHIỆP VÀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH. 4

1.1. Nội dung của các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác

định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 4

1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu . 6

1.3. Nguyên tắc kế toán doanh thu. 7

1.4. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 9

1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 9

1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 9

1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 17

1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 20

1.5.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 25

1.5.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động tài chính. 29

1.5.6. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động khác. 32

1.5.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 35

1.5.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 37

1.6. Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán sử dụng tại các doanh nghiệp. 39

1.6.1. Hình thức Nhật ký - sổ cái . 39

1.6.2. Hình thức Nhật ký chung . 40

1.6.3. Hình thức Nhật ký chứng từ. 40

1.6.4. Hình thức Chứng từ ghi sổ. 41

1.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 43

1.7. Tài chính và quản lý tài chính trong doanh nghiệp. 43

CHưƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH SỐ 1147

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT Tư HẢI PHÒNG - NHÀ MÁY CÁP

THÉP FCT VÀ DÂY HÀN ĐIỆN . 46

2.1. Đặc điểm chung tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và vật tư Hải

Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện. 46

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép

và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện. 46

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép

và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện. 49

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và vật

tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện . 49

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và vật

tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện . 52

2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

doanh tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và vật tư Hải Phòng - Nhà máy

cáp thép FCT và dây hàn điện. 56

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và

vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện . 56

2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và vật

tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện . 70

2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng. 78

2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 86

2.2.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính . 94

2.2.6. Kế toán chi phí tài chính tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần thép và vật

tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện . 98

2.2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 108

CHưƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

NHẰM TĂNG CưỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH SỐ 1148

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT Tư HẢI PHÒNG - NHÀ MÁY CÁP

THÉP FCT VÀ DÂY HÀN ĐIỆN . 126

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi

phí, kết quả kinh doanh nói riêng tại Chi nhánh số 1 công ty Cổ phần thép và vật

tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện . 126

3.1.1. Ưu điểm:. 126

3.1.2. Hạn chế:. 129

3.3. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả

kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh số 1 công ty Cổ phần

thép và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện.132

3.4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại Chi nhánh số 1 Công ty Cổ

phần thép và vật tư Hải Phòng - Nhà máy cáp thép FCT và dây hàn điện .132

3.4.1. Kiến nghị 1: Về việc quản lý nguồn vốn . 133

3.4.2. Kiến nghị 2: Về công tác quản lý công nợ phải thu. 134

3.4.3. Kiến nghị 3: Về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:. 138

KẾT LUẬN . 143

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 145

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY