Đề tài Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trung tõm viễn thụng quốc tế khu vực I

Lời nói đầu 1

Phần I: Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp 2

I. Những vấn đề chung về tổ chức quản lý doanh nghiệp 2

1. Khái niệm,vai trò của cơ cấu tổ chức 2

1.1 Khái niệm 2

1.2 Vai trò của cơ cấu tổ chức 3

2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức 3

3. Những nguyên tắc của tổ chức 4

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 5

4.1. Chiến lược 5

4.2. Quy mô 6

4.3. Công nghệ 6

4.4. Thái độ của lãnh đạo cấp cao và năng lực đội ngũ nhân lực 7

4.5. Môi trường 7

II. Các mô hình quản lý trong doanh nghiệp 7

1. Mô hình tổ chức đơn giản 7

2. Mô hình tổ chức bộ phận theo chức năng 8

3. Mô hình tổ chức theo sản phẩm /địa dư/khách hàng/đơn vị chiến lược 9

4. Mô hình tổ chức theo ma trận 12

III. Tác dụng của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 13

1. Sự phát triển của tổ chức 13

2. Quá trình phát triển của đất nước 14

Phần II: Phân tích cơ cấu tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I 15

I. Những vấn đề chung của trung tâm ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức 15

1. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm 15

2. Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I 16

2.1 Chức năng của trung tâm 16

2.2 Nhiệm vụ của Trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I 16

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của trung tâm 17

4. Tình hình về lao động của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I 18

5. Những đặc điểm về tổ chức hoạt động của trung tâm hiện nay 20

II. Phân tích và đánh giá sơ đồ tổ chức của trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I 21

1. Cơ cấu tổ chức của trung tâm 21

2. Nguyên tắc tổ chức các bộ phận 22

3. Yêu cầu đối với trung tâm 23

4. Xác định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong hệ thống tổ chức 23

III. Cơ cấu lao động trong các bộ phận của trung tâm 26

1. Cơ cấu lao động theo chức năng 26

2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn/kỹ thuật 28

3. Cơ cấu lao động theo trình độ lành nghề 30

3.1 Cơ cấu lao động theo trình độ lành nghề của các bộ phận chuyên môn 30

IV. Phân tích đánh giá kết quả cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở trung tâm 31

1. Phân tích đánh giá về vấn đề sử dụng lao động 31

1.1 Sử dụng lao động theo chuyên môn kỹ thuật 31

1.2 Sử dụng lao động theo trình độ đào tạo 33

2. Phân tích và đánh giá tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên trong trung tâm 34

3. Tình hình sử dụng thời gian lao động của cán bộ công nhân viên trong trung tâm 36

Phần III: Các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở trung tâm TQT KVI 37

I. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở trung tâm 37

1. Chiến lược đổi mới và mục tiêu phát triển của trung tâm trong giai đoạn 2006-2010 37

2. Phương hướng và phương thức hoàn thiện 37

II. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở trung tâm 38

1. Mục tiêu, chiến lược hoàn thiện bộ máy quản lý ở trung tâm 38

2. Hoàn thiện bộ máy quản lý của trung tâm 39

III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I 41

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý ở trung tâm 41

2. Sắp xếp, bố trí lao động trong các bộ phận của trung tâm 43

2.1 Phòng tổ chức- cán bộ 43

2.2 Phòng kế toán –thống kê tài chính 48

2.3 Phòng kế hoạch-vật tư 50

2.4 Phòng kinh doanh- tiếp thị 53

3. Tình hình sử dụng lao động ở trung tâm viễn thông quốc tế khu vực I 55

3.1 Quy mô lao động của trung tâm 55

4. Tổ chức các lớp đào tạo để nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ trong trung tâm 56

5. Tổ chức tuyển dụng, tuyển chọn bố trí lao động 58

Kết luận 59

Danh mục tài liệu tham khảo 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY