Đề tài Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 2

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2

1. Quản lý 2

2. Bộ máy quản lý 2

3. Lao động quản lý và phân loại lao động quản lý 3

3.1. Lao động quản lý 3

3.2. Phân loại lao động quản lý 3

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 4

1. Khái niệm, nội dung và yêu cầu của tổ chức bộ máy quản lý 4

1.1. Các khái niệm 4

1.2. Yêu cầu đối với tổ chức bộ máy quản lý 5

1.3. Nội dung của bộ máy quản lý doanh nghiệp 5

2. Các mô hình và nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý 6

2.1. Các mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 6

2.2. Các nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý 9

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy quản lý 10

4. Các phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 12

III. VAI TRÒ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ 13

1. Vai trò của tổ chức bộ máy quản lý 13

2. Sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lý 15

2.1. Tính tất yếu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý 15

2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý có liên quan chặt chẽ đến chiến lược kinh doanh của tổ chức 15

2.3. Đối với công ty liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HÀ NỘI 18

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 18

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 18

2. Đặc điểm về kỹ thuật và nguồn lực 20

2.1. Năng lực về thiết kế và sản xuất 20

2.3. Về tình hình tài chính 22

2.4. Về nguồn nhân lực 23

3. Quy trình sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 24

3.1. Quy trình sản xuất của công ty 24

3. 2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 25

4. Thuận lợi và khó khăn hiện tại của công ty 25

5. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 26

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 27

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện nay của công ty 27

2. Tình hình tổ chức các bộ phận chức năng trong công ty 28

2.1. Khối cơ quan công ty 28

2.2. Khối đơn vị sản xuất trực tiếp 41

3. Phân tích , đánh giá công tác tổc chức bô máy quản lý của công ty 42

3.1. Phân tích số lượng, kết cấu và trình độ của lao động 42

3.2. Phân tích điều kiện làm việc của lao động quản lý 43

4. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty trong những năm gần đây 45

4.1. Một số kết quả nổi bật 45

4.2. Một số tồn tại hạn chế 46

5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý của công ty 47

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HÀ NỘI 49

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 49

1. Những mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty 49

2. Yêu cầu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý 50

3. Một số điều cần lưu ý khi hoàn thiện bộ máy quản lý 50

4. Cơ sở để hoàn thiện bộ máy quản lý 50

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 50

1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 50

1.1. Ban giám đốc 51

1.2. Hoàn thịên cơ cấu các phòng ban 52

2. Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý 55

2.1. Phòng kinh doanh 56

2.2. Trưởng phòng tài chính kế toán 57

2.3. Trưởng phòng kỹ thuật 58

2.4. Trưởng phòng vật tư 58

3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lí 59

4. Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc và điều kiện lao động 61

5. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 62

KẾT LUẬT 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY