Đề tài Hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cơ khí Ô tô 3 - 2

MỞ ĐẦU 1

Chương I :Vai trò của tiền lương và sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 2

1. Các khái niệm về tiền lương tiền công. 2

1.1. Khái niệm về tiền lương. 2

1.2. Bản chất của tiền lương, tiền công. 2

1.3 Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 3

1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động. 3

2. Những yêu cầu cơ bản của tổ chức tiền lương. 5

2.1.Những yêu cầu của tổ chức tiền lương. 5

2.2.Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương. 6

3. Chức năng của tiên lương. 7

3.1.Tiền lương là thước đo giá trị sức lao động. 7

3.2.Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động. 8

3.3 Tiền lương kích thích sản xuất. 8

3.4 Tiền lương có vai trò tích lũy. 8

4. Vai trò của tiền lương. 9

4.1.Vai trò của tiền lương đối với người lao động. 9

4.2 Vai trò của tiền lương đối với tổ chức. 9

4.3.Vai trò tiền lương đối với xã hội. 9

5. Các hình thức trả lương. 10

5.1 Hình thức trả lương theo thời gian. 10

5.1.1 Phạm vi áp dụng: 10

5.1.2 Các chế độ trả lương theo thời gian. 10

5.2. Hình thức trả công theo sản phẩm. 11

5.2.1Chế độ trả công theo sản phẩm trực tiếp cá nhân. 12

5.2.2 Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể. 13

5.1.3 Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp. 16

5.1.4. Chế độ trả lương theo sản phẩm khoán. 17

5.1.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng. 17

5.1.6. Chế độ trả lương sản phẩm lũy tiến: 18

6. Hình thức tiền thưởng. 19

6.1 Khái niệm tiền thưởng 19

6.2 Các hình thức tiền thưởng 20

7. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 20

Chương II: Phân tích các hình thức trả lương tại công ty 22

2.1. Các đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới việc trả lương cho người lao động. 22

2.1.1. Đặc điểm cơ cấu lao động trong Doanh Nghiệp. 22

2.1.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty Cơ khí Ôtô 3-2 23

2.1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 24

2.2.Phân tích các hình thức trả lương tại công ty. 26

2.2.1.Quy chế trả lương. 26

2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương. 26

2.2.3 Các hình thức trả lương cho người lao động tại công ty. 29

2.2.3.1 Hình thức trả lương theo thời gian. 29

2.3.2 Hình thức trả công theo sản phẩm. 36

2.3.3. Hình thức trả lương sản phẩm khoán. 41

Chương III: Các giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty 43

3.1 Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 43

3.2 Các biện pháp hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty Cơ khí Ôtô 3-2 44

3.2.1. Hoàn thiện cách trả lương đối với lao động gián tiếp. 44

3.2.2. Hoàn thiện chế độ trả công theo sản phẩm cho lao động trực tiếp. 48

3.2.2.1.Hoàn thiện công tác định mức lao động 48

3.2.2.2.Hoàn thiện cách thức chia tiền lương theo sản phẩm tập thể. 50

3.2.3. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm. 51

3.2.4. Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân 52

3.2.5.Cải thiện các điều kiện lao động 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY