Đề tài Hoàn thiện các hình thức trả lương của công ty Dệt kim Đông Xuân

Mở đầu 1 Phần I Cơ sở lý luận về tiền lương 2 I Tiền lương và vai trò tiền lương trong xí nghiệp 2 1 Khái niệm 2 2 Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 3 2.1 Những yêu cầu của tổ chức tiền lương 3 2.2 Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 3 II Các hình thức và chế độ tiền lương trong xí nghiệp 5 1 Hình thức trả lương theo thời gian 5 1.1 Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản 5 1.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 5 2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 5 2.1 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 6 2.2 Chế độ trả lương sản phẩm tập thể 6 2.3 Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 7 2.4 Chế độ trả lương sản phẩm khoán 8 2.5 Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng 8 2.6 Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến 9 III Sự cần thiết phải hoàn thành các hình thức trả lương 9 Phần II Phân tích trạng công tác tổ chức tiền lương ở công ty dệt kim Đông Xuân 11 I Những đặc điểm chung của công ty có ảnh hưởng đến hình thức trả lương 11 1 Quá trình hình thành và phát triển 11 2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty dệt kim Đông Xuân 12 3 Đặc điểm các xí nghiệp của công ty dệt kim Đông Xuân 13 3.1 Xí nghiệp dệt kim 13 3.1.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của xí nghiệp dệt kim 13 3.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức xí nghiệp dệt kim 13 3.1.3 Cơ cấu lao động của xí nghiệp dệt kim (tại thời điểm 31/5/2001) 14 3.2 Xí nghiệp xử lý hoàn tất 14 3.2.1 Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp XLHT 15 3.2.2 Quy trình sản xuất xí nghiệp XLHT 16 3.2.3 Cơ cấu lao động của xí nghiệp XLHT 16 3.2 Các xí nghiệp may 17 3.3.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của xi nghiệp may 18 3.3.2 Cơ cấu lao động của các xí nghiệp may 19 3.4 Xí nghiệp cơ khí sửa chữa 19 3.4.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của xí nghiệp cơ khí sửa chữa 20 3.4.2 Cơ cấu lao động tại xí nghiệp CKSC (31/5/2001) 20 4 Đặc điểm lao động của công ty 20 5 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 23 6 Đặc điểm về định mức nghề 23 III Thực trạng các hình thức trả lương ở công ty DKDX 25 1 Xây dựng quỹ tiền lương của công ty DKĐX 25 1.1 Quỹ tiền lương của các xí nghiệp công nghệ DX, XLHT, may (1, 2, 3) 15 1.1.1 Quỹ tiền lương xác định theo đơn gía

Mở đầu 1

Phần I Cơ sở lý luận về tiền lương 2

I Tiền lương và vai trò tiền lương trong xí nghiệp 2

1 Khái niệm 2

2 Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 3

2.1 Những yêu cầu của tổ chức tiền lương 3

2.2 Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 3

II Các hình thức và chế độ tiền lương trong xí nghiệp 5

1 Hình thức trả lương theo thời gian 5

1.1 Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản 5

1.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 5

2 Hình thức trả lương theo sản phẩm 5

2.1 Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 6

2.2 Chế độ trả lương sản phẩm tập thể 6

2.3 Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 7

2.4 Chế độ trả lương sản phẩm khoán 8

2.5 Chế độ trả lương theo sản phẩm có thưởng 8

2.6 Chế độ trả lương theo sản phẩm luỹ tiến 9

III Sự cần thiết phải hoàn thành các hình thức trả lương 9

Phần II Phân tích trạng công tác tổ chức tiền lương ở công ty dệt kim Đông Xuân 11

I Những đặc điểm chung của công ty có ảnh hưởng đến hình thức trả lương 11

1 Quá trình hình thành và phát triển 11

2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty dệt kim Đông Xuân 12

3 Đặc điểm các xí nghiệp của công ty dệt kim Đông Xuân 13

3.1 Xí nghiệp dệt kim 13

3.1.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của xí nghiệp dệt kim 13

3.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức xí nghiệp dệt kim 13

3.1.3 Cơ cấu lao động của xí nghiệp dệt kim (tại thời điểm 31/5/2001) 14

3.2 Xí nghiệp xử lý hoàn tất 14

3.2.1 Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp XLHT 15

3.2.2 Quy trình sản xuất xí nghiệp XLHT 16

3.2.3 Cơ cấu lao động của xí nghiệp XLHT 16

3.2 Các xí nghiệp may 17

3.3.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của xi nghiệp may 18

3.3.2 Cơ cấu lao động của các xí nghiệp may 19

3.4 Xí nghiệp cơ khí sửa chữa 19

3.4.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức của xí nghiệp cơ khí sửa chữa 20

3.4.2 Cơ cấu lao động tại xí nghiệp CKSC (31/5/2001) 20

4 Đặc điểm lao động của công ty 20

5 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 23

6 Đặc điểm về định mức nghề 23

III Thực trạng các hình thức trả lương ở công ty DKDX 25

1 Xây dựng quỹ tiền lương của công ty DKĐX 25

1.1 Quỹ tiền lương của các xí nghiệp công nghệ DX, XLHT, may (1, 2, 3) 15

1.1.1 Quỹ tiền lương xác định theo đơn gía

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY