Đề tài Hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng của các nông hộ ở vùng cát ven biển huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn.iii

Danh mục các từ viết tắt.iv

Danh mục các bảng, biểu.v

Danh mục các hình, đồ thị, biểu đồ.vi

Mục lục .vii

Phần I.1

Đặt vấn đề. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

2.1. Mục tiêu chung.2

2.2. Mục tiêu cụ thể.3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.3

3.1. Đối tượng nghiên cứu .3

3.2. Phạm vi nghiên cứu.3

4. Phương pháp và hệ thống các phạm vi nghiên cứu.3

4.1. Phương pháp nghiên cứu.3

4.1.1. Phương pháp thu thập thông tin .3

4.1.2. Phương pháp phân tích.4

4.1.3.1. Phương pháp hạch toán kinh tế .4

4.1.3.2. Phương pháp chuyên gia .4

4.1.3.3. Phương pháp phân tổ thống kê.5

4.1.3.4. Phương pháp so sánh.5

4.1.3.5. Phương pháp ước lượng hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên SFPF .5

4.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nuôi tôm trên cát.7

4.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả nuôi tôm trên cát .7

4.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nuôi tôm .8

5. Hạn chế của đề tài nghiên cứu.9

6. Cấu trúc luận văn.9

Phần II .10

Nội dung nghiên cứu .10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY